Fak­ta: Lin­ser och syn­fel

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Den tun­na kon­takt­lin­sen som pla­ce­ras över ögats horn­hin­na för­bätt­rar sy­nen ge­nom att bry­ta ljus till ögats nät­hin­na. I Sve­ri­ge är det nu­me­ra van­li­gast med mju­ka lin­ser, gjor­da av väts­ke­hal­ti­ga plas­ter. * En­ligt Wikipedia fram­ställ­des den förs­ta kon­takt­lin­sen av tys­ken Adolf Fick 1887. Den var av glas och mass­pro­du­ce­ra­des ald­rig. * De förs­ta kom­mer­si­el­la lin­ser­na kom på 1940-ta­let, var hår­da och plex­i­gla­set täck­te he­la ögat. Re­dan näs­ta år­tion­de kom de mju­ka kon­takt­lin­ser­na som kun­de bä­ras un­der he­la da­gen. * På nä­tet kan du kö­pa vil­ka lin­ser du vill ut­an re­cept, sam­ti­digt som en­dast op­ti­ker med sär­skilt be­hö­rig­het får till­pas­sa kon­takt­lin­ser. Flera nät­hand­la­re har in­gått sam­ar­be­te med op­ti­ker, för att ock­så kun­na er­bju­da si­na kun­der en un­der­sök­ning, in­te ba­ra själ­va pro­duk­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.