The­o­dor by­ter fjäl­len mot Skrea

The­o­dor Stridh gil­lar job­bet i vin­terns skid­s­hop, och la­gom då Skrea Strand är som fi­nast i maj är han hem­ma igen.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - ANNEMO FRI­BERG li­vets.gang@hn.se

Född och upp­vux­en i Fal­ken­berg vet han att till sin fö­del­se­dag den 5 maj är den be­röm­da sand­stran­den som fi­nas­te. Se­dan i som­ras bor han själv i dess när­het, ef­ter att ha flyt­tat hem­i­från. Men på in­rå­dan av sto­re­bror Christof­fer sök­te The­o­dor sä­songs­jobb på ett par vin­te­ran­lägg­ning­ar och fick napp i Sä­len.

– Nu när jag re­ser hem i april bör­jar vå­ren kom­ma och det går att sit­ta ute på al­ta­nen och ste­ka baco­net. Det blir fint, sä­ger han.

REGN SOM PISKAR i an­sik­tet och plus­gra­der är ing­et The­o­dor sak­nat, så un­der de se­nas­te må­na­der­na har han in­te rest hem en en­da gång.

– Skönt att ha rik­tig vin­ter. Här är mäng­der med snö, och min fa­milj har va­rit hit och häl­sat på mig.

Som li­ten till­bring­a­de han då och då da­gar i fjäl­len. Men han räk­nar sig in­te som nå­gon sla­lomå­ka­re av rang.

– Nej, jag brin­ner in­te för åk­ning­en, men nu­me­ra har den klätt­rat upp på ska­lan till att va­ra ”kul”. Jag har pro­vat snow­board ock­så, men det är svårt och du blir svet­tig som en gris!

DESTO RO­LI­GA­RE TYC­KER The­o­dor det är att säl­ja gre­jer. För­ra som­ma­ren var det sport­klä­der i Strömstad, nu vin­ter­ut­rust­ning i Kläp­pens väl­komst­cen­ter.

– Mest po­pu­lärt är hjäl­mar. De som finns för ut­hyr­ning är in­te all­tid li­ka skö­na och snyg­ga, så gäs­ter­na vill ha si­na eg­na. Det är hel­ler in­te sam­ma ut­gift som att kö­pa ski­dor, fort­sät­ter han.

AV TO­TALT 180 sä­songs­ar­be­ta­re har den lil­la pri­vat­äg­da an­lägg­ning­en en hand­full i skid­s­ho­pen. Kant i kant med skidut­hyr­ning­en.

– Bu­tik är mitt an­svar, men är det myc­ket i ut­hyr­ning­en hjäl­per jag till där. Det är bra att kun­na det ock­så. Och kul att träf­fa folk.

Öp­pet­ti­der­na är ge­ne­rö­sa, så ef­ter job­bet är de fles­ta tröt­ta. Men själv­klart loc­kar ute­li­vet i Lind­val­len på le­di­ga da­gar, bå­de för ”Theo” och de fy­ra ung­do­mar han de­lar bo­en­de med. Det lil­la kol­lek­ti­vet lig­ger någ­ra kilo­me­ter norrut, i en lä­gen­het på 40 kvadrat, med två dub­bel­rum och ett sing­el.

– Att gå ut till­sam­mans är en del av he­la gre­jen med att va­ra här up­pe. Jag bor ihop med två lift­vär­dar, en kock och en skid­lä­ra­re. En kul bland­ning! Se­dan trä­nar han en hel del. – Jag sprang myc­ket mer på gym hem­ma i Fal­ken­berg. Här blir det mest löp­band istäl­let för en run­da ute. Men jag för­sö­ker hål­la igång. Fast jag har nog säm­re kon­dis nu, sä­ger The­o­dor.

FÖR­U­TOM SOL OCH bad, gär­na var­vat med nå­got jobb i en af­fär, sik­tar han se­dan på en and­ra sä­song i skid­s­ho­pen.

– Che­fer­na här är verk­li­gen top­pen­bra, till och med vd kän­ner igen en. Får jag så åter­vän­der jag gär­na för det har va­rit en fin vin­ter.

Men först en rik­tig som­mar hem­ma. För nu loc­kar sol och bad.

Bild: ANNEMO FRI­BERG

SNART ARBETSBYTE. The­o­dor Stridh är so­ci­al och trivs bland män­ni­skor. He­la vin­tern har han ar­be­tat på en skid­s­hop i Sä­len. Men snart kli­ver han bort från snö och ky­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.