En klubb i med­vind är Jok­k­mokk-jok­kes Fan Club

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JANOLOF NILS­SON Halland för 50 år se­dan

Fot­bolls­sä­song­en står för dör­ren, och i år är det änt­li­gen slut med smuss­lan­det med peng­ar, be­syn­ner­li­ga ske­nan­ställ­ning­ar, för­må­ner och and­ra lud­di­ga er­sätt­ning­ar, åt­minsto­ne bland eli­ten. Vid Svens­ka Fot­boll­för­bun­dets års­mö­te härom­da­gen upp­häv­des näm­li­gen de föråld­ra­de ama­tör­be­stäm­mel­ser­na, och istäl­let kan nu spe­la­re i de två högs­ta di­vi­sio­ner­na teck­na kon­trakt med klub­bar­na om eko­no­misk er­sätt­ning. I Halland är det ba­ra Hal­mia i di­vi­sion II som be­rörs av de nya reg­ler­na. Al­la and­ra lag åter­finns läg­re ner i se­ri­e­sy­ste­met, även HBK som spe­lar i Div III Syd­väst­ra Gö­ta­land. Svå­rast mot­vind just nu har tvek­löst lil­la Grim­ma­reds IF. För just som man skall gö­ra de­but i Hal­lands­se­ri­en Div V Nor­ra kom­mer her­rar­na från Svens­ka Fot­boll­för­bun­det på be­sök och kon­sta­te­rar att klub­bens fi­na hem­ma­plan saknar sex me­ter i längd och fy­ra i bredd. Även hem­ma­mat­cher­na får allt­så spe­las bor­ta i år, san­no­likt i Skäl­linge el­ler Karl Gustav.

EN KLUBB I med­vind är dä­re­mot Jok­k­mokk-jok­kes Fan Club i Var­berg, som på ba­ra någ­ra må­na­der vux­it sig så stark att den nu kan räk­na in över 100 med­lem­mar. Var­bergs­klub­bens snab­ba fram­växt är fak­tiskt så an­märk­nings­värd att den för­ä­ra­des en helsi­da i se­nas­te num­ret av riks­or­ga­ni­sa­tio­nens hus­or­gan ”Jok­ke­bul­le­ti­nen.” Och för den som in­te lä­ser ”Jok­ke-bul­le­ti­nen ”dag­lig­dags kan näm­nas att Jok­k­mokk-jok­kes Fan Clubs syf­te och mål in­te ba­ra är att hyl­la Jok­ken själv och hans mu­sik, ut­an även ver­ka i hans an­da och hjäl­pa gam­la och barn. Härom­da­gen be­sök­te till ex­em­pel Var­bergs­klub­ben lands­ting­ets barn­hem och bjöd al­la barn på tår­ta, vil­ket sägs ha va­rit oer­hört po­pu­lärt.

KLUB­BAR SOM ÄNT­LI­GEN får det hett om öro­nen den­na vec­ka är Var­bergs Bo­is och Gif. Ja, vi skri­ver ”änt­li­gen”, då vi allt­så syf­tar på de varm­vat­ten­be­re­da­re som nu in­stal­le­rats i Påsk­bergsval­lens tvätt­rum in­till ba­stun. Två ga­sol­be­re­da­re av mär­ket Junk­tell skall fram­gent ge åt­minsto­ne en smu­la varm­vat­ten åt de stac­ka­re som in­te är fost­ra­de i den gam­la sko­lan. Li­te klent, kan tyc­kas, men så skri­ver vi ju 1967 nu­me­ra.

AV­SLUT­NINGS­VIS KON­STA­TE­RAR VI att de all­tid li­ka glups­ka gräv­sko­por­na i Fal­ken­berg bör­jat tug­ga på yt­ter­li­ga­re ett av sta­dens land­mär­ken. Den­na gång hand­lar det om det så kal­la­de ”Sta­tions­kafé­et” fram­för järn­vägs­sta­tio­nen. Tan­ken är att tom­ten skall för­vand­las till ett parkoch par­ke­rings­om­rå­de. Sam­ti­digt på­bör­jas riv­ning­en av fas­tig­he­ten i hör­net Sand­ga­tan-kul­le­vä­gen, där Kon­sum ha­de bu­tik fram tills för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.