Fal­ken­berg FF:S de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­re vill ska­pa ba­lans.

Han ha­de för­fråg­ning­ar från All­svens­kan, men det var Fal­ken­bergs FF som kom med det kon­kre­ta an­bu­det. – Då val­de jag FFF, be­rät­tar Do­mi­nic Chat­to. Jag vil­le hem igen.

Hallands Nyheter - - Hollands Nyheter - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

En sä­song i Ka­zakstan fick räc­ka. 31-åring­en ha­de en job­big tid i FC Or­da­ba­sy.

– Fot­bolls­spe­lan­det var väl ing­en fa­ra, men li­vet vid si­dan om var hemskt, be­rät­tar Do­mi­nic.

Han kun­de in­te språ­ket, läng­ta­de hem till fa­mil­jen, hust­run Joy och lil­le Simon, och kän­de sig iso­le­rad.

– Jag ha­de ing­et liv vid si­dan av fot­bol­len. Är­ligt ta­lat så fanns det gans­ka myc­ket ra­sism i lan­det.

Or­da­ba­sy slu­ta­de fy­ra i den ka­za­kis­ka li­gan, men Do­mi­nic Chat­to vil­le hem.

FÖR SÅ ÄR det, den Ni­ge­ria-föd­de de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren ser när­mast Sve­ri­ge som sitt and­ra hem­land.

– Vi trivs för­träff­ligt här och nu känns det som om fa­mil­jen är här för gott, sä­ger han.

Ham­mar­by och Jön­kö­ping vi­sa­de ett visst in­tres­se för ni­gea­ria-

nen men Chat­to skrev på för två år med Fal­ken­bergs FF, el­ler rät­ta­re sagt 1+1 som det ibland he­ter.

– Jag vet att Fal­ken­berg ha­de kon­takt med Son­ny Karls­son i Häc­ken och att han re­kom­men­de­ra­de mig, sä­ger Chat­to.

SÅ NU BY­TER han hem­ma­plan, från tungvric­kan­de Kaz­hymu­kan Mu­nait­pa­sov Sta­di­um till Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na, näs­tan li­ka långt men nå­got med lättut­ta­lat.

Do­mi­nic Chat­to kom till Häc­ken 2009 och gjor­de fem sä­song­er med klub­ben från Hi­sing­en.

– Jag har fort­fa­ran­de kon­takt med en del av mi­na lag­kam­ra­ter från den ti­den, som Wa­ris Ma­jeed och Tom Sö­der­berg.

Och nu för Chat­to spe­la i sam­ma lag som en an­nan Häc­ken-spe­la­re från förr. Chat­to och Ti­bor Jo­za möts igen.

DO­MI­NIC CHAT­TO HAR all­tid kam­pe­rat på mitt­fäl­tet, som en de­fen­siv mitt­fäl­ta­re.

– En ba­lans­spe­la­re, för­tyd­li­gar han. Det har in­te bli­vit så många mål ge­nom årens lopp, den de­tal­jen får and­ra skö­ta.

Ef­ter sä­songs­av­slut­ning­en i Ka­zakstan har Do­mi­nic Chat­to hål­lit igång fy­si­ken på egen hand.

– Men det är en sak, en helt an­nan när man får trä­na med ett lag, på­pe­kar han.

FOR­MEN KAN MED and­ra ord väs­sas

yt­ter­li­ga­re.

– Jag hål­ler fort­fa­ran­de på att lä­ra kän­na mi­na lag­kam­ra­ter. Men jag gil­lar trä­na­rens idé om hur vi ska spe­la. Det är en stil som jag gil­lar, lo­var Chat­to.

Är du med i star­tel­van i pre­miä­ren mot Ös­ter?

– Det får du frå­ga trä­na­ren. Men jag kän­ner mig re­do.

Fff:ar­na har snac­kat om en mål­sätt­ning för sä­song­en, men Chat­to kan (el­ler vill?) in­te av­slö­ja den.

– Nja, det var på svens­ka och jag häng­er in­te all­tid med då, skrat­tar han. Men jag tyc­ker själv att vi ska va­ra ett topp fem-lag.

NY PÅ NY ARE­NA. Do­mi­nic Chat­to har bytt från Kaz­hymu­kan Mu­nait­pa­sov Sta­di­um i Shym­kent till Fal­con Al­ko­hol­fri mark.

Bild: OLA FOLKESSON

Are­na i Fal­ken­berg. Den 31-åri­ge ni­ge­ri­a­nen gil­lar att va­ra till­ba­ka på svensk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.