Var­bergs Bo­is blir ett topp­lag – in­te Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Kon­ti­nu­i­tet och ka­os. Det har kän­ne­teck­nat Var­bergs Bo­is och Fal­ken­bergs FF på för­sä­song­en. Där­för tror jag Var­bergs Bo­is är årets vin­na­re!

Jör­gen Wå­le­mark har kla­gat från bör­jan av ja­nu­a­ri över sin tun­na trupp och att den va­rit långt ifrån fär­dig. Men jag tror att Fal­ken­bergs Has­se Eklund va­rit sjuk av av­und på ho­nom – om han brytt sig.

För Var­bergs Bo­is har he­la ti­den kun­nat job­ba med en grundupp­ställ­ning, från mål­vakt, till mitt­för­svar, till mitt­fält. Inga ska­dor har stört, och man har kun­nat la­bo­re­ra med prov­spe­la­re ut­an att be­hö­va ge av­kall på den tänk­ta startupp­ställ­ning­en.

AN­NAT MED FAL­KEN­BERG där för­sva­ret än en gång har va­rit ka­o­tiskt drab­bat av ska­dor. Vet vi vem som ska spe­la mitt­bac­kar i pre­miä­ren? Vet vi hur det cen­tra­la mitt­fäl­tet ska se ut? Den trygg­he­ten ha­de jag gär­na sett i la­get från 9 ja­nu­a­ri.

Jag tyck­te att Bo­is blev li­te väl njuggt be­hand­lat på upp­takts­träf­fen, av bå­de de som led­de scenut­fråg­ning­en och av de som tip­pa­de.

Får Bo­is ba­ra fram en an­fal­la­re som gör 15 mål så kom­mer man att va­ra med i den ab­so­lu­ta top­pen. Nye Oli­ver Sil­ver­holt ser än­nu bätt­re ut än Se­basti­an Cro­na. Kan Kal­le Sö­der­ström fort­sät­ta sin hy­ste­ris­ka form och Se­basti­an Star­ke Hed­lund kom­plet­te­ra An­ton Lil­jen­bäck i mitt­för­sva­ret (Pär Asp blir hö­ger­back) så har Bo­is grun­den lagd.

Jag tror att det är ett gans­ka till­tuf­sat lag som kli­ver in på sin nya are­na i mor­gon.

DET SOM OROAR är an­fal­let. Bo­is har sak­nat den rik­ti­ga spet­sen de se­nas­te åren. 33 och 34 mål fram­åt 2015 och 2016 är uselt helt en­kelt. Och 10-15 mål fär­re än topp­kol­le­gor­na. La­get sat­te för­res­ten 47 mål året man fick kva­la sig kvar. Då gjor­de Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr 15 mål. Nu är han till­ba­ka, men han ha­de verk­li­gen be­hövt haft minst ett rik­tigt bra ny­för­värv till vid sin si­da el­ler som kom­ple­ment. För jag tror in­te han är li­ka bra som 2013.

Och jag ger fak­tiskt Vär­na­mos trä­na­re Christi­an Järd­ler li­te rätt i sin åsikt om Bo­is spel. Det är in­te spe­ci­ellt an­falls­glatt. Men så långt som Järd­ler går jag in­te och Eli­as An­ders­son lo­va­de ett mer of­fen­sivt lag 2017.

Fal­ken­bergs FFS trä­nings­mat­cher har långt ifrån sett li­ka sta­bi­la ut som Var­bergs. Även om gen­re­pet mot ett håg­löst Gö­te­borg än­då gav ett po­si­tivt av­stamp in­för pre­miä­ren.

MEN JAG TROR att det är ett gans­ka till­tuf­sat lag som kli­ver in på sin nya are­na på sön­da­gen. Ett lag som in­te vet var de står. Nye Do­mi­nic Chat­to blir för­hopp­nings­vis nå­got att lu­ta sig emot på mitt­fäl­tet. Men han är ing­en ge­nom­brott­spe­la­re med fart som An­ton We­de var. Ut­an en boll­häm­ta­re och pass­nings­läg­ga­re som kan bli bra till­sam­mans med Amin Na­za­ri, om Na­za­ris kropp hål­ler.

Mitt­för­sva­ret är som sagt ka­o­tiskt - åter­i­gen. Da­ni­el Jo­hans­son skul­le spe­lats in igen men är ska­de­be­nä­gen. To­bi­as Karls­son li­kaså. Ti­bor Jo­za och Da­vid Svens­son ser ut att få star­ta.

Åter­står att se hur Erik Pärs­son fun­kar i an­fal­let. Myc­ket häng­er på om han kom­mer igång med mål­skyt­tet. Se­dan hop­pas jag att Eklund vå­gar ge Edi Sy­li­su­faj chan­sen på sam­ma sätt som han gav Jesper Karls­son för­ra året.

Men Fal­ken­berg får in­rik­ta sig på att bli ett mit­ten­lag i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.