Kar­lan­der tar kli­vet över till proffsli­vet

War­berg IC för­lo­rar sin po­äng­kung från den gång­na sä­song­en. Da­ni­el Kar­lan­der blir proffs i den schwei­zis­ka stor­klub­ben Al­li­ga­tor Ma­lans.

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

För någ­ra da­gar se­dan pre­sen­te­ra­des Wics för­re trä­na­re Oscar Lun­din som ny coach för Al­li­ga­tor. Nu går allt­så Kar­lan­der sam­ma väg.

WAR­BERGS FOR­WARD HAR en ly­san­de sä­song ba­kom sig där han pro­du­ce­ra­de 33 mål och 20 as­sist på 31 mat­cher och blev la­gets bäs­te po­äng­gö­ra­re. Där­för var det in­te ovän­tat att 30-åring­en läm­nar Wic.

Att det blev just Al­li­ga­tor Ma­lans har Oscar Lun­din en stor del i.

– MIN NYA sport­chef Tho­mas Hitz ha­de för­stått att han Kar­lan­der var på väg till en an­nan schwei­zisk klubb. Då frå­ga­de han mig om ho­nom och jag be­rät­ta­de att Da­ni­el är en väl­digt kom­pe­tent spe­la­re som dess­utom mog­nat som per­son de se­nas­te åren, sä­ger Oscar Lun­din.

– Han har ta­git sin id­rott mer och mer på all­var och ta­git hand om sin kropp. Han har för­stått vad som är vik­tigt.

För en kort tid se­dan tog Da­ni­el Kar­lan­der kon­takt med agent­fir­man JACT Ma­na­ge­ment.

– Han vil­le ha hjälp med sin fram­tid, be­rät­tar Jo­nas Thoms­son. Och det här lös­te sig snabbt.

– Da­ni­el fram­gångs­ri­ka sä­song i SSL har för­stås även ut­länds­ka klub­bar koll på.

Wi­ca­ren har skri­vit ettårs­kon­trakt med klub­ben, som just nu spe­lar slut­spel och le­der sin se­mi­fi­nal­se­rie med 2–0 i mat­cher.

– Jag har själv spe­lat som proffs i Schweiz och det kan bli en fin upp­le­vel­se, ett även­tyr, om allt klaf­far, sä­ger Thoms­son.

– Vi kom­mer till en klubb med stol­ta tra­di­tio­ner och höga krav, på­pe­kar Oscar Lun­din. In­te minst lär det va­ra pre­sta­tions­krav på de ut­länds­ka im­por­ter­na.

FRÅ­GAN ÄR OM Lun­din kom­mer för­sö­ka loc­ka över fler svens­ka spe­la­re till sitt nya lag.

– Nej, nu tror jag nog att kvo­ten för ut­län­ning­ar är fylld, sä­ger han.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

FLYT­TAR UTOM­LANDS. Da­ni­el Kar­lan­der läm­nar War­berg IC för spel i schwei­zis­ka Al­li­ga­tor Ma­lans, där han får Oscar Lun­din som trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.