HKV vär­var från Vin­slöv

En mål­far­lig mittsexa har skri­vit tvåårs­kon­trakt med HK Var­berg. Det hand­lar om 24-åri­ge Jacob Fri­berg, som den se­nas­te sä­song­en spe­lat i Vin­slöv.

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

– Jacob är en spe­la­re som vi följt un­der en läng­re tid, sä­ger Var­bergs trä­na­re Has­se Karls­son. En stor mo­dern spe­la­re som är väl­digt mål­far­lig.

Han im­po­ne­ra­de med Als­ter­mo i All­svens­kan och har va­rit ton­gi­van­de i Vin­slöv i di­vi­sion ett den gång­na sä­song­en.

Fri­berg läm­na­de Als­ter­mo för Vin­slöv ”för kär­le­kens skull”, som han ut­tryc­ker det. Så är kär­le­ken slut nu?

– Nej, kär­le­ken föl­jer med till Var­berg, sä­ger Jacob.

Sä­song­en är dock in­te slut för Fri­bergs del. Vin­slöv ska för­sö­ka ta sig till­ba­ka till All­svens­kan via kval.

– Vi ska mö­ta Tum­ba i slut- kval, i bäs­ta av tre mat­cher. För jag ut­går från att vi kla­rar av det förs­ta playof­fet, mot Silwing Tro­ja som blev trea i di­vi­sion 1 nor­ra.

Jacob Fri­berg var först in­ne på att skri­va ettårs­kon­trakt, men gick med på HKV:S ma­ning­ar om två år.

– Jag för­står hur de re­so­ne­rar och köp­te det, sä­ger Jacob, som fått 25 ju­li som in­stäl­lel­se­da­tum i sin nya klubb.

– Sen får vi se, jag kanske är på plats ti­di­ga­re. Det be­ror ju på hur det går med lä­gen­het och jobb. Be­skriv dig själv som spe­la­re!

– Tja, jag har va­rit mittsexa un­der stör­re de­len av min hand­bolls­kar­riär, åt­minsto­ne se­dan man bör­ja­de spe­la på stor plan. Jag har väl mer of­fen­si­va än de­fen­si­va kva­li­te­ter.

Han lär åt­minsto­ne kän­na igen en spe­la­re i sin nya klubb. Gam­le klass­kam­ra­ten An­ton Jöns­son, för öv­rigt son till Vin­slövs trä­na­re, åter­finns i HK Var­berg.

Bild: MATHILDA AHLBERG

I ALS­TER­MO-TRÖ­JA. Jacob Fri­berg (till väns­ter) i ett mö­te med OV Helsing­borg 2015. Nu har mittsex­an skri­vit tvåårs­kon­trakt med HK Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.