Do­men be­rör he­la id­rotts­rö­rel­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Miss­han­dels­do­men mot Ja­kob Lil­ja är en frå­ga för he­la id­rotts­rö­rel­sen, an­ser Rik­sid­rotts­för­bun­dets ord­fö­ran­de Björn Eriks­son. – Vi kan ald­rig häv­da att id­rot­tens be­straff­nings­sy­stem tar över det ci­vi­la sam­häl­lets rätt att dö­ma, sä­ger Eriks­son.

Do­men mot den ti­di­ga­re Rög­le­spe­la­ren Ja­kob Lil­ja, som tings­rät­ten har fällt för miss­han­del av Mal­mö­bac­ken Jens Ols­son, är in­te en­bart en frå­ga för ishoc­keyn. Det är ”en id­rotts­po­li­tisk frå­ga”, sä­ger Björn Eriks­son, ord­fö­ran­de för Rik­sid­rotts­för­bun­det (RF).

– DET ÄR all­tid en av­väg­ning mel­lan en för­se­el­se in­om en id­rott där du har ett be­straff­nings­sy­stem el­ler en för­se­el­se på all­män plats. Då är frå­gan var grän­sen går? Vi kan ald­rig från id­rot­tens si­da för­ne­ka det ci­vi­la sam­häl­lets rätt och skyl­dig­het att dö­ma ef­ter de la­gar som rå­der i ett land. Vi in­om id­rot­ten kan ald­rig ta på oss rät­ten att an­se dom­sto­len gör fel, sä­ger Eriks­son.

Dä­re­mot kan id­rotts­rö­rel­sen ha en upp­fatt­ning, fram­hål­ler Rf­ba­sen och han an­ser att miss­han­dels­do­men mot Lil­ja, nu­me­ra i Shl-klub­ben Lin­kö­ping, nu mås­te ana­ly­se­ras för att ut­rö­na var grän­sen för id­rotts­våld går.

– Är det så att grän­sen går här (Lil­jas crosscheck­ning) då har vi nog att föl­ja och an­pas­sa oss. Vi kan in­te stif­ta eg­na la­gar och då ska de i så­da­na fall gäl­la he­la id­rotts­om­rå­det, sä­ger Björn Eriks­son.

MAL­MÖ TINGS­RÄTT AN­SER Lil­jas crosschec­king in­te ryms in­om det sam­tyc­ke till ”fy­sis­ka an­grepp” ishoc­key­spe­la­re kan kom­ma över­ens om och där­för döms spe­la­ren för miss­han­del. Hur sto­ra kon­se­kven­ser do­men får för ishoc­keyn som sport är det för ti­digt att sä­ga nå­got om, an­ser An­ders Lar­s­son, ord­fö­ran­de i Svens­ka ishoc­key­för­bun­det.

– Det är klart att det skic­kar en väl­digt vik­tig och tyd­lig sig­nal till al­la spe­la­re i vår verk­sam­het: ”tänk er för en ex­tra gång”. Hoc­key ska va­ra tufft, men sjyst. Ska­de­fram­kal­lan­de be­te­en­den hör in­te hem­ma på hoc­key­ba­nan. Den sig­na­len är ju väl­digt tyd­lig, sä­ger An­ders Lar­s­son. Ser ni nå­gon risk för att det kom­mer kom­ma en flod av åtal mot ishoc­key­spe­la­re nu?

– Man mås­te sät­ta det i sitt sam­man­hang. Vi har väl­digt många ären­den i di­sci­plin­nämn­den centralt men även i de lo­ka­la di­sci­plin­nämn­der­na. Och det är väl­digt säl­lan nå­got ären­de ham­nar i dom­stol där man på nå­got vis prö­var huruvi­da för­se­el­sen gick över den här grän­sen, sä­ger An­ders Lar­s­son.

Bå­de An­ders Lar­s­son och Björn Eriks­son väl­kom­nar att do­men mot Ja­kob Lil­ja ska över­kla­gas och prö­vas i hov­rät­ten.

DA­NI­EL KIHLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.