Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Det är ovan­ligt att id­rotts­våld på högs­ta ni­vå i Sve­ri­ge når rätts­sy­ste­met. Här är någ­ra ti­di­ga­re upp­märk­sam­ma­de fall in­om ishoc­keyn som har lett till åtal el­ler har ut­retts av åkla­ga­re:

* 1981 crosschec­ka­de den då­va­ran­de Djur­går­den­spe­la­ren Pe­ter Wal­lin Björklö­vens Lennart Nor­berg i an­sik­tet i en elit­se­ri­e­match. Wal­lin po­li­san­mäl­des och åta­la­des miss­tänkt för miss­han­del. Wal­lin döm­des till vill­kor­ligt fäng­el­se och dags­bö­ter i tings­rät­ten, men fri­a­des se­dan i hov­rät­ten.

* 1982 po­li­san­mäl­des Sö­der­täl­je­spe­la­ren Kent ”Kne­ten” An­ders­son ef­ter ett på­hopp på Alm­tu­na­bac­ken Ste­fan Gundt. An­ders­son åta­la­des miss­tänkt för miss­han­del, men fri­a­des som­ma­ren 1983.

* 2015 sving­a­de Rög­le­bac­ken André De­veaux sin klub­ba mot Väs­terås Per Hel­mers­son un­der upp­värm­ning­en in­för den fjär­de Shl­kval­mat­chen. De­veaux fick spar­ken från Rög­le och an­hölls i sin från­va­ro. När ka­na­den­sa­ren in­te åter­vän­de till Sve­ri­ge la­des för­un­der­sök­ning­en ned med an­led­ning av att det in­te gick att för­vän­ta sig att över­fö­ra lag­fö­ring­en till Ka­na­da.

*

Käl­lor: Dagens Ny­he­ter, Upsa­la Nya Tid­ning, åkla­ga­re Mar­ga­ret­ha Da­ni­els­son Ol­von.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.