Ett der­by som änd­rat ka­rak­tär

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg - JIM­MY EWERTSSON sport@gp.se

”The Fri­end­ly Der­by” lär bli allt an­nat än vän­skap­ligt när Li­ver­pool och Ever­ton bra­kar sam­man i det vik­ti­gas­te Mer­sey­si­de-der­byt på många år. Bå­de Li­ver­pool och Ever­ton ja­gar en plats ut i Eu­ro­pa och po­äng­en är dyr­ba­ra i det här ske­det av sä­song­en. – Nu är al­la mat­cher som fi­na­ler, sä­ger Philip­pe Cou­tin­ho.

En gång i ti­den gick Mer­sey­si­de­der­byt mel­lan Li­ver­pool och Ever­ton un­der be­näm­ning­en ”The Fri­end­ly Der­by”. Och en gång i ti­den fanns det verk­li­gen fog för det. Li­ver­pool är en stad som länge va­rit in­svept i fat­tig­dom och våld, men ock­så en stad där kär­le­ken för fot­bol­len är så stark att den till och med sträck­te sig över klubb­grän­ser­na. Ban­det som fanns mel­lan Li­ver­pool och Ever­ton var sär­skilt tyd­ligt ef­ter Hills­bo­rough-ka­ta­stro­fen 1989, när de bå­da sup­por­ters­ka­ror­na slöt sam­man och knöt en kilo­me­ter­lång ked­ja av rö­da och blåa hals­du­kar som sträck­te sig he­la vägen från Goodi­son Park till An­fi­eld.

MEN SE­DAN LÄNGE har även ”The Fri­end­ly Der­by” dra­pe­rats i hat och se­dan Pre­mi­er Le­a­gues bör­jan finns det ing­et mö­te som sy­nat så många rö­da kort som Mer­sey­si­de-der­byt, med si­na 21 styc­ken. Dagens der­by är det 228:e i ord­ning­en, men det kan ock­så kom­ma att bli det vik­ti­gas­te på många år, när bå­de Li­ver­pool och Ever­ton käm­par för att säk­ra en plats ut till Eu­ro­pa in­för kom­man­de sä­song.

Li­ver­pool be­fin­ner sig på fjär­de plats i Pre­mi­er Le­a­gue och åter­sto­den av vå­ren kom­mer gå ut på att med näb­bar och klor för­sva­ra den Cham­pi­ons Le­a­gue­plats man för till­fäl­let in­ne­har. Fy­ra re­spek­ti­ve sex poäng skil­jer ner till ja­gan­de Man­ches­ter Uni­ted och Ar­se­nal, som dock bå­da har två mat­cher mind­re spe­la­de, och var­je li­ten poäng är av be­ty­del­se un­der de åter­stå­en­de mat­cher­na.

LIVERPOOLS FORM HAR va­rit knac­kig un­der vå­ren, men fick en upp­sving pre­cis in­nan lands­lagsup­pe­hål­let i och med 3–1-se­gern mot Ar­se­nal och krys­set bor­ta mot Man­ches­ter Ci­ty. Men un­der lands­lagsup­pe­hål­let har Jür­gen Klopp be­rö­vats en av si­na all­ra främs­ta spe­la­re den här sä­song­en när Adam Lal­la­na, som va­rit så vik­tig för Klopps in­ten­si­va pres­spel, ådrog sig en ska­da med det eng­els­ka lands­la­get.

I Lal­la­nas från­va­ro, och när Philip­pe Cou­tin­hos strå­lan­de höst­form lyst med sin från­va­ro de se­nas­te må­na­der­na, kom­mer Sa­dio Manés roll bli än­nu vik­ti­ga­re till dagens der­by.

NÄR LI­VER­POOL I som­ras pung­a­de upp runt 370 mil­jo­ner för att vär­va yt­ter­li­ga­re en Sout­hamp­ton-spe­la­re höj­de många på ögon­bry­nen, men se­ne­ga­le­sen har vi­sat sig va­ra värd varten­da öre se­dan flyt­ten. För The Saints var Mané en ojämn spe­la­re som var­va­de bril­jan­ta in­sat­ser med full­kom­ligt ano­ny­ma mat­cher, men i Klopps rör­li­ga of­fen­siv har han kom­mit till rät­ta.

Mané har spe­lat en vi­tal roll i Liverpools of­fen­siv, som är Pre­mi­er Le­a­gues mest po­ten­ta med 61 gjor­da mål på 29 mat­cher, och han är la­gets främs­ta po­äng­ma­ka­re med tolv mål och fem fram­spel­ning­ar.

Hös­tens der­by på Goodi­son Park var en tät af­fär som av­gjor­des först på till­lägg­s­tid när Mané gjor­de mat­chens en­da mål och Ever­ton har se­dan dess fort­satt att gö­ra fram­steg un­der Ro­nald Ko­e­mans led­ning. The Tof­fe­es är i all­ra högs­ta grad med och utmanar om en Eu­ro­paplats. Med Ko­e­man på trän­ar­bän­ken, en am­bi­tiös äga­re i Far­had Moshi­ri, Ro­me­lu Luka­ku i mål­form och en ny are­na på gång finns det all an­led­ning att se ljust på fram­ti­den för Ever­ton-sup­port­rar­na, men i der­by­sam­man­hang har fram­gång­ar­na va­rit skra­la de se­nas­te åren.

EVER­TON HAR IN­TE mäk­tat med att be­seg­ra Li­ver­pool se­dan ok­to­ber 2010. Och Li­ver­pool-spe­lar­na skräms in­te av The Tof­fe­es pre­sta­tio­ner i li­ga­spe­let.

– Jag oro­as in­te av Ever­tons form. Vi är fö­re i li­gan och det är allt jag be­hö­ver tän­ka på. Ri­va­li­te­ten är som al­la der­byn, det är in­ten­sivt. Vec­kan fö­re vän­tar man ba­ra på att få spe­la, och om man vin­ner så är det en fan­tas­tisk käns­la att se fan­sens gläd­je. Men nu är al­la mat­cher som fi­na­ler och om vi ska nå vårt mål mås­te vi se till att ploc­ka många poäng, sä­ger Cou­tin­ho.

Det är myc­ket på spel bå­de för Li­ver­pool och Ever­ton och det här der­byt kan myc­ket väl bli det mest be­ty­del­se­ful­la på många år. Det lär in­te bli nå­gon sär­skilt vän­skap­lig ba­talj på An­fi­eld.

Det är myc­ket på spel bå­de för Li­ver­pool och Ever­ton och det här der­byt kan myc­ket väl bli det mest be­ty­del­se­ful­la på många år. Det lär in­te bli nå­gon sär­skilt vän­skap­lig ba­talj på An­fi­eld.

Bild: DARREN STAPLES

Nja, kanske. Ro­me­lu Luka­ku i Ever­ton har gjort flest mål av al­la i Pre­mi­er Le­a­gue, 21 hit­tills. Och Philip­pe Cou­tin­hos Li­ver­pool har gjort flest mål av al­la lag i Pre­mi­er Le­a­gue, 61.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.