Bå­de On Track Pi­ra­ten och Nun­cio på sy­ste­met

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg -

8 De­li­cious US är ett fan­tas­tiskt sto, en världs­re­kord­hål­la­re. Hon har nu ett lopp i krop­pen, men har ett odds­hö­jan­de lä­ge och hon lär in­te fått nå­got gra­tis, om nu in­te

4 Win­dy Ways med John­ny Tak­ter spet­sar och släp­per till stall­kam­ra­ten. 1 Pa­sit­hea Fa­ce kör­de jag se­nast och hon var enormt fin. Snack om ra­cer­ba­lans nu och ett för­sök att spet­sa, men det blir tufft att nå den po­si­tio­nen, så jag sing­el­strec­kar De­li­cious US.

10 Ri­gel Fa­ce har hög ka­pa­ci­tet och han tål ett of­fen­sivt upp­lägg. Jag strec­kar en kvin­tett, där 7 Mi­ti­ca är en ry­sa­re. Hon var duk­tig tvåa ba­kom Ra­jesh Fa­ce och vad den häs­ten kan såg vi bland an­nat i ons­da­gens V86. Fö­re och ef­ter andra­plat­sen har Mi­ti­ca seg­rat.

5 Nun­cio kom­mer att bli klar fa­vo­rit, det med rät­ta. Jag är li­te in­ne på att

3 On Track Pi­ra­ten kan ta spets och där­för dubb­lar jag sy­ste­met.

7 Ju­lia Pel­li­ni var duk­tig tvåa i Oaks-kva­let i fjol, det på 1.13,9/2140a ba­kom Gen­ta. I fi­na­len kör­de jag och hon kän­des myc­ket fin på 1.13,4 som opla­ce­rad. Nu har hon ett lopp i krop­pen och bra lä­ge. Jag spi­kar. 3 Di­gi­tal Ar­chi­ve från Ro­bert Berg­hs form­top­pa­de stall är gi­ven tip­set­ta men det är många bra häs­tar med så jag strec­kar en sex­tett. 9 Fran­kie Brod­de och

11 Emir la Brous­se är väl de som gyn­nas mest av hårt tem­po, men det är in­te alls så sä­kert att det kom­mer att bli det och där­för chans­spi­kar jag Di­gi­tal Ar­chi­ve på det mind­re sy­ste­met.

6 Man at Work kan öpp­na bra men tar in­te en längd på min 3 Qu­attro Töll – fast den är bäst med en rygg­re­sa och kan skräl­la med luc­ka in på upp­lop­pet. Sex streck i ett vidöp­pet ra­ce.

9 Al­ve­na Ta­ke It har form­kur­van i ze­nit och 7 Ze­nit Brick är stark. Fem streck.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 8 De­li­cious US. Res: 1-4. V75-2: 2, 7, 10, 11, 12. Res: 5-1. V75-3: 3, 5. Res: 1-2. V75-4: 7 Ju­lia Pel­li­ni. Res: 4-5. V75-5: 2, 3, 4, 6, 9, 11. Res: 1-7. V75-6: 1, 2, 3, 4, 6, 11. Res: 12-8. V75-7: 3, 5, 6, 7, 9. Res: 10-4. Sy­ste­met är på 1800 ra­der och kos­tar 900 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar nr 3 Di­gi­tal Arv­hi­ve i av­del­ning 5 blir det sy­ste­met på 300 ra­der och det kos­tar då 150 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.