Mat­ti­as skrev bäs­ta unga no­vel­len i lä­net

Li­te om: Mat­ti­as Ljung­blad

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

”Vi­la i frid”. Mat­ti­as Ljung­blad kom på slu­tet när han åt mid­dag med sin fa­milj. No­vel­len han skrev var bäst i Halland.

I kö­ket i hu­set ut­an­för Karl Gustav i Var­bergs kommun finns det sto­lar till al­la nio fa­mil­je­med­lem­mar. Men på väg­gen häng­er ba­ra en do­ku­ment­sam­la­re. Det ly­ser ett rött ”M” på den.

– Han går all­tid runt med pen­na och pap­per. Det är ing­en över­drift. Var han än har va­rit lig­ger det pap­per ef­ter ho­nom. Det är där­för han har fått den där, sä­ger mam­ma Ca­ri­ta Ljung­blad och pe­kar mot väg­gen.

”M” STÅR FÖR Mat­ti­as. 17-åring­en skrev den bäs­ta no­vel­len i He­la Halland Lä­sers no­vell­täv­ling i ung­ka­te­go­rin.

”En rakt be­rät­tad histo­ria med drag av ’no­ir’ om ut­an­för­skap i skol­mil­jö. Ing­er en klaust­ro­fo­bisk käns­la, och har ett över­ras­kan­de slut”, skrev ju­ryn som mo­ti­ve­ring till vins­ten.

No­vel­len he­ter ”Ett dött liv” och hand­lar om en per­son som går osyn­lig ge­nom en skol­dag. Den skrevs på tre A 4 si­dor, för hand, på sport­lo­vet.

– I Karl Gustav finns in­te så många dis­trak­tio­ner. Jag hjäl­per vis­ser­li­gen till på gården, pas­sar små­sys­kon, kly­ver ved, la­gar mat och hjäl­per till i stal­let. Men det finns in­te myc­ket an­nat att gö­ra än att skri­va, sä­ger Mat­ti­as Ljung­blad.

TRE DA­GAR EF­TER att han fick idén var no­vel­len in­skri­ven på da­tor, re­di­ge­rad och fär­dig att skic­kas.

– Jag är mest stolt över att jag slut­för­de no­vel­len, och skic­ka­de in den. Jag har skri­vit i flera år. Jag får mas­sor av idéer. Men of­tast skri­ver jag in­te klart dem, sä­ger no­vell­vin­na­ren.

Han lä­ser na­tur­ve­ten­skap­lig lin­je på Ps-gym­na­si­et. Vi häm­tar upp ho­nom ut­an­för sko­lan och kör till­sam­mans den dry­ga halv­tim­me det tar att kom­ma till hu­set ut­an­för Karl Gustav.

– Bus­sen tar runt en tim­me an­nars. Jag bru­kar lä­sa, sä­ger Mat­ti­as Ljung­blad.

Han är ef­ter­tänk­sam när han pra­tar. Han for­mu­le­rar sig no­ga. Pre­cis som i no­vel­len.

– Mam­ma läs­te myc­ket när hon var i min ål­der, har hon sagt. Det är kanske där­i­från det kom­mer, sä­ger Mat­ti­as Ljung­blad.

NO­VEL­LEN AV­SLU­TAS MED att hu­vud­ka­rak­tä­ren, som går osyn­lig ge­nom sko­lan, kom­mer fram till sitt skåp där det står en ska­ra män­ni­skor. Fram­för skå­pet syns en bild på ho­nom och det står ”vi­la i frid”.

–Jag satt och åt kvälls­mat. Då kom idén om slu­tet. Jag skrev ner den och ar­be­ta­de fram res­ten av * * 17 år. Mam­ma, pap­pa och sex sys­kon. * Bor: I hus ut­an­för Karl Gustav. * Gör: Gym­na­si­estu­dent på na­tur­ve­ten­skaps­pro­gram­met. * Lä­ser: ”Helst ung­doms­böc­ker in­om fan­ta­sy, som Har­ry Pot­ter, Eng­els­forstri­lo­gin och se­ri­en om Per­cy Jack­son.” * No­vell­täv­ling­en: In­går i pro­jek­tet He­la Halland Lä­ser som Re­gi­on Halland, folk­bib­li­o­te­ken i Halland, Hal­lands Ny­he­ter och Hal­lands­pos­ten står ba­kom. Det fanns en ka­te­go­ri för skri­ben­ter un­der 20 år och en för skri­ben­ter över 20 år. Mat­ti­as Ljung­blad vann ka­te­go­rin för de unga. be­rät­tel­sen ut­i­från slu­tet, sä­ger Mat­ti­as Ljung­blad.

Vid en förs­ta läs­ning kan man tro att ele­ven i no­vel­len är ut­satt för ett skämt – en ut­frys­ning. Te­mat för no­vell­täv­ling­en var ut­an­för­skap. Men i för­fat­ta­rens hu­vud är ka­rak­tä­ren död.

– Det var först i ef­ter­hand jag in­såg att jag kanske ha­de in­spi­re­rats av fil­men ”Sjät­te sin­net”, sä­ger han. Har du upp­levt ut­an­för­skap?

– Nej, jag har all­tid fått va­ra med, om det är så du me­nar? Men jag har in­te fa­ce­book och jag bor väl­digt långt ut på lan­det. Det ska­par en viss bar­riär mel­lan mig och mi­na klass­kam­ra­ter. Jag häng­er in­te all­tid med på allt som hän­der, om de läg­ger upp nå­got i klas­sens fa­ce­book­grupp till ex­em­pel. Men det är ju själv­valt. Jag vill in­te ha fa­ce­book. Jag har ald­rig känt att jag be­hö­ver det.

VINS­TEN HAR GETT Mat­ti­as Ljung­blad blo­dad tand.

– Det be­ty­der jät­te­myc­ket för själv­käns­lan.

Han har bör­jat tit­ta på ut­bild­ning­ar ef­ter gym­na­si­et. Han har sneg­lat på för­fat­tar­ut­bild­ning­ar, men det lu­tar mot en in­gen­jörs­ut­bild­ning, kanske in­om ke­mi.

– Jag kan skri­va vid si­dan om. Jag vill bli för­fat­ta­re. Men det lig­ger gans­ka långt bort, skul­le jag tro. Nu sik­tar jag på att skri­va fler no­vel­ler.

”Jag vill bli för­fat­ta­re. Men det lig­ger gans­ka långt bort, skul­le jag tro. Nu sik­tar jag på att skri­va fler no­vel­ler”

MAT­TI­AS LJUNG­BLAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.