Nu drar Lass­gård i hand­brom­sen FILM:

EF­TER HEKTISKT ÅR BLIR DET LUG­NA­RE

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

– Jag har dra­git i hand­brom­sen, det gjor­de jag egent­li­gen di­rekt ef­ter in­spel­ning­en, men se­dan drog allt det här med Eu­ro­pe­an Film Awards och Oscars i gång och så var det plöts­ligt feb­ru­a­ri, kon­sta­te­rar han.

HAN HAR LÄM­NAT sur­gub­ben Ove ba­kom sig, pac­kat in ho­nom i en vrå av hjär­tat. Den roll han spe­lar i Le­jon­kvin­nan har in­te många lik­he­ter med ord­nings­man­nen i En man som he­ter Ove.

– Fast de har en ge­men­sam näm­na­re – tåg! sä­ger Rolf Lass­gård.

I den norsk­svens­ka fil­men Le­jon­kvin­nan spe­lar han sta­tions­mäs­ta­re Ar­ctan­der som kring för­ra se­kel­skif­tet för­lo­rar sin hust­ru i barn­säng, ba­ra för att upp­täc­ka att bar­net hon fött li­der av en märk­lig åkom­ma. Krop­pen är helt täckt av hår – nå­got som får flic­kan att lik­na en le­jonunge. Ar­ctan­ders re­ak­tion blir att till var­je pris göm­ma dot­tern Eva un­dan om­värl­dens dö­man­de blickar.

– Han är en kom­plex per­son, det var det som trig­ga­de mig när jag läs­te ma­nu­set för förs­ta gång­en – och slu­tet knoc­ka­de mig. Men frå­gan in­fann sig gans­ka snart, hur ge­stal­tar man en per­son som be­hand­lar sitt barn il­la, men gör det av kär­lek? Det var en otro­ligt stor ut­ma­ning för mig. Evas sjuk­dom är syn­ner­li­gen ovan­lig. Hur blir fil­mens te­ma all­mängil­tigt?

– Jag tyc­ker att det är en me­ta­for för ut­an­för­skap. Eva li­der av ett otro­ligt starkt ut­an­för­skap bå­de som barn och som kvin­na. Jag blev väl­digt ta­gen av det.

Knappt har Oscar­sy­ran däm­pats för­rän det är dags för Rolf Lass­gård att kli­va ut i ramp­lju­set igen. Men ef­ter pre­miä­ren på nya fil­men Le­jon­kvin­nan drar han med­ve­tet ned på tem­pot.

MEN LE­JON­KVIN­NAN ÄR in­te den en­da film och tv-se­rie som Rolf Lass­gård dy­ker upp i un­der 2017. Han har ock­så spe­lat in Leif GW Pers­sons Den dö­en­de de­tek­ti­ven för SVT och har en roll i Si­de­ways­re­gis­sö­ren Alex­an­der Pay­nes kom­man­de film Down­si­zing.

– Det var väl­digt ro­ligt att få

Bild: STUDIO S ENTERTAINMENT

NY ROLL. Rolf Lass­gård som sta­tions­mäs­ta­re Ar­ctan­der i den norsk-svens­ka fil­men Le­jon­kvin­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.