Fri­da le­tar bäst bur­ga­re – och mo­di­gast per­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Vi är va­na vid att se hen­ne i sport­sänd­ning­ar. Men nu är Fri­da Nordstrand ak­tu­ell med två un­der­håll­nings­pro­gram i TV3 – bå­da har premiär i vec­kan. – Det har ab­so­lut va­rit en om­ställ­ning, sä­ger hon.

Sve­ri­ges mo­di­gas­te är ett helt nytt tv-for­mat – ett täv­lings­pro­gram där van­li­ga män­ni­skor ut­sät­ter sig för ex­tre­ma pröv­ning­ar.

– De ut­sätts för allt så­dant där som folk har som störs­ta räds­lor. Det är ing­et trams, inga få­ni­ga fo­bi­er, ut­an det är de sto­ra räds­lor­na. Höj­der, vat­ten, trånga ut­rym­men och eld, sä­ger pro­gram­le­da­ren Fri­da Nordstrand.

VIN­NA­REN FÅR EN halv mil­jon kro­nor och kan dess­utom ti­tu­le­ra sig Sve­ri­ges mo­di­gas­te. Vägen dit är dock in­te en­kel.

– Al­la täv­ling­ar är väl­digt sto­ra och pam­pi­ga vil­ket gör att ing­en, in­te ens de minst räd­da el­ler de

”Jag var väl­digt no­ga med att det in­te skul­le va­ra nå­gon för­ned­ring och ing­et trams, för då vill jag in­te gö­ra det.”

FRI­DA NORDSTRAND

mest fy­siskt star­ka, ba­ra kan ta sig ige­nom. Allt är en ut­ma­ning, sä­ger Fri­da Nordstrand.

Den po­pu­lä­ra tv-pro­fi­len syns till var­dags i Via­sats sport­sänd­ning­ar. In­för in­tå­get i den van­li­ga un­der­håll­nings­värl­den ha­de hon ett gäng krav.

– Jag var väl­digt no­ga med att det in­te skul­le va­ra nå­gon för­ned­ring och ing­et trams, för då vill jag in­te gö­ra det, sä­ger Fri­da Nordstrand.

– Ste­get till det här pro­gram­met var an­nars gans­ka lätt, för det är en täv­ling och det snud­dar än­då vid vad id­rot­ten är.

DÅ ÄR DET and­ra tv-pro­gram­met som hon är ak­tu­ell med vä­sens­skilt från OS och hoc­keyns World Cup. Fri­da Nordstrand har ta­git över ef­ter Ma­lin Gra­mer som pro­gram­le­da­re för Värl­dens bäs­ta bur­ga­re.

– Jag sa­de nå­gon gång att var­för får and­ra pro­gram­le­da­re åka och kä­ka bur­ga­re, det är så orätt­vist. Nå­gon kom ihåg det och frå­ga­de om jag vil­le gö­ra det, be­rät­tar hon.

– Det är verk­li­gen nå­got helt an­nat, där är jag ba­ra mig själv och re­ser runt och kä­kar bur­ga­re i USA i en må­nad. Det var så skönt, så skönt.

Fri­da Nordstrand hop­pas nu att hon ska kun­na fort­sät­ta att mixa sport med van­ligt pro­gram­le­de­ri.

– Jag tyc­ker att det ena ger myc­ket till det and­ra, man lär sig av att kom­ma ur si­na lil­la lå­da. Se­dan får man se vil­ka möj­lig­he­ter som ges, sä­ger hon och be­rät­tar att hon hop­pas myc­ket på att Sve­ri­ges mo­di­gas­te ska få en and­ra sä­song fram­ö­ver.

Sve­ri­ges mo­di­gas­te har premiär den 3 april och sä­songs­pre­miä­ren av Värl­dens bäs­ta bur­ga­re sänds den 4 april.

LI­NUS BRÄNNSTRÖM

Bild: TV3

DUB­BELT AK­TU­ELL. Fri­da Nordstrand är ak­tu­ell med två un­der­håll­nings­pro­gram i TV3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.