Lön­samt jäm­fö­ra lin­ser på nä­tet

Ut­bu­det är enormt av kon­takt­lin­ser. Vår jäm­fö­rel­se av någ­ra stor­säl­ja­re vi­sar att det går att spara en tu­sen­lapp på ett halv­års för­bruk­ning.

Hallands Nyheter - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Din op­ti­ker re­kom­men­de­rar vil­ken kon­takt­lins som pas­sar bäst. För­hopp­nings­vis har du fått ett par lin­ser som sit­ter som gjut­na.

Fast egent­li­gen är ögat in­te alls an­pas­sat för att bä­ra lin­ser. Ba­ra att pe­ta in en kon­takt­lins in­ne­bär att till­fö­ra en risk­fak­tor, en­ligt ögon­spe­ci­a­list An­ders Andersen på ögon­kli­ni­ken Su/möln­dal, som van­li­gen var­je dag får flera aku­ta be­sök or­sa­ka­de av kon­takt­lins­be­svär:

– En kon­takt­lins för­sva­gar ögats skydds­bar­riär, för­säm­rar sy­re­upp­tag­nings­för­må­gan och ökar ris­ken för in­fek­tion, för­kla­rar han.

För den som nö­jer sig med att be­ta­la för op­ti­kerns re­cept, för att se­dan le­ta pri­ser på nä­tet, är det vik­tigt att ve­ta att vär­de­na gäl­ler den för­or­da­de kon­takt­lin­sen.

– Ris­ker­na går ald­rig att eli­mi­ne­ra, men vid regelbundna be­sök hos op­ti­kern kan många av be­kym­ren fång­as upp in­nan det går för långt, sä­ger An­ders Andersen som re­kom­men­de­rar al­la lins­bä­ra­re att gå till op­ti­ker minst en gång per år i sam­band med för­skriv­ning av nya lin­ser och an­nars vid be­hov vid mins­ta be­svär med lin­ser­na och att ha glasögon i re­serv.

I VÅR PRISJÄMFÖRELSE val­de vi bland stor­säl­jar­na tre en­dags­lin­s­er, en två­vec­kors­lins, en må­nads­lins och två må­nads­lin­s­er.

På låt­sas gjor­de vi al­la be­ställ­ning­ar för ett halv­års för­bruk­ning för att få fram to­talpri­ser­na i ta­bel­len. De fles­ta on­li­ne­bu­ti­ker­na ha­de nå­gon form av mäng­dra­batt och an­ting­en fri frakt ge­ne­rellt el­ler över en viss kö­pe­sum­ma. Net­lens ha­de kam­panjpri­ser som gäl­ler mars ut.

Pri­sjäm­fö­rel­sen ut­går från en när­synt per­son med mi­nus två di­op­tri­er på bå­da ögo­nen.

Må­nads­lin­s­er är den mest an­vän­da. Här jäm­för­de vi tre mär­ken och störst pris­skill­nad i pro­cent fann vi bland vå­ra ex­em­pel på Bi­o­me­dics 55 Evo­lu­tion. Net­lens.se var 59 pro­cent dy­ra­re än mis­ter­spex.se, där pri­set var än­nu mer ned­satt vid köp av minst två för­pack­ning­ar. Skill­na­den gör 207 kro­nor på ett halv­års för­bruk­ning. Någ­ra da­gar se­na­re ha­de mis­ter­spex.se sänkt

pri­set yt­ter­li­ga­re.

Må­nads­lin­s­er, el­ler 30-da­gars­lin­s­er, är gjor­da för att an­vän­das un­der en må­nad. Du tar ut lin­ser­na på kväl­len, ren­gör dem och sät­ter i dem igen mor­go­nen där­på. För dig som all­tid an­vän­der lin­ser blir det­ta det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet.

Ögon­spe­ci­a­lis­ten av­rå­der från att va­ra än­nu spar­sam­ma­re:

– Många kanske slar­var och an­vän­der si­na må­nads­lin­s­er un­der sex vec­kor. Även om man för till­fäl­let in­te har någ­ra pro­blem kan det snabbt änd­ra sig och le­da till per­ma­nen­ta ögon­ska­dor. Det är vik­tigt att föl­ja in­struk­tio­ner­na från op­ti­kern, sä­ger ögon­spe­ci­a­list An­ders Andersen.

OM DU VILL va­ra be­kväm och ta på dig ett par frä­scha, nya lin­ser var­je dag finns det en stör­re vinst i att le­ta ef­ter bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet. Här går att spara som mest 967 kro­nor bland vå­ra tre en­dags­lin­s­er räk­nat på ett halv­år. 1-Day Acu­vue Mo­ist kos­ta­de 2 309 kro­nor hos len­son. com och näs­tan tu­sen­lap­pen mer hos synsam.se.

Vill du in­te goog­la runt på nät­bu­ti­ker­na för att hit­ta lägs­ta pri­set på just din kon­takt­lins finns flera saj­ter som kan gö­ra job­bet åt dig. Men har de all­tid rätt?

Vi kol­la­de en lins, Focus dai­li­es all day com­fort på al­lal­in­ser.se. Bil­li­gas­te pris som kom upp vid vår sök­ning: len­son.com 435 kro­nor. När vi gick di­rekt till len­son.com fick vi dags­pri­set 339 kro­nor. Dess­utom var bå­de mis­ter­spex.se och your­len­ses.se en kro­na bil­li­ga­re.

Nu­me­ra går det även att kö­pa ett ur­val av kon­takt­lin­ser i livs­me­dels­han­deln. Och häm­ta ut på apo­tek ef­ter köp on­li­ne på apo­tekslin­s­en.se.

”En kon­takt­lins för­sva­gar ögats skydds­bar­riär och ökar ris­ken för in­fek­tion.” AN­DERS ANDERSEN ögon­spe­ci­a­list, ögon­kli­ni­ken Su/möln­dal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.