Fors­ka­ren be­vi­sar liv ef­ter dö­den

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Fors­ka­ren Tho­mas Har­bor

(Ro­bert Red­ford) lyc­kas be­vi­sa att det finns nå­gon form av liv ef­ter dö­den. Ett år se­na­re har mil­jon­tals män­ni­skor be­gått själv­mord för att kun­na ta sig till li­vet ef­ter det­ta. Har­bor har dra­git sig un­dan från all­män­he­ten när han får be­sök av so­nen Will (Ja­son

Se­gel). Sam­ti­digt blir Will för­äls­kad i en kvin­na (Roo­ney Ma­ra) som har ett tra­giskt för­flu­tet. Det ame­ri­kans­ka dramat ”The di­sco­ve­ry” är re­gis­se­rat av Char­lie Mc­do­well. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.