Mo­tor­fest.

För­be­re­del­ser­na in­för som­ma­rens Whe­els & Wings är i gång. Nytt för i år är en pinup­täv­ling.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.s

För­be­re­del­ser­na in­för som­ma­rens sto­ra mo­tor­fest är i full gång. Det mesta blir sig likt, med un­dan­tag för en ny täv­ling.

För­ra året loc­ka­de Whe­els & Wings 14000 be­sö­ka­re och ung­e­fär 5 000 for­don in­tog mo­tor­ba­nan, som va­rit skå­de­plats för ar­range­mang­et se­dan det flyt­ta­de till Fal­ken­berg från Var­berg 2013. En flytt som Ve­ro­ni­ca Karl­berg, ord­fö­ran­de för ar­ran­görs­för­e­ning­en War­berg Au­to­mo­bi­le Club, be­skri­ver som lyc­kad.

– Det har bli­vit myc­ket bätt­re här, bå­de vad gäl­ler tra­fik­si­tu­a­tio­nen och sam­ar­be­tet med kom­mu­nen, sä­ger hon.

”Det hand­lar in­te om att va­ra vack­rast ut­an om att ha bäst hel­hetskon­cept med klä­der, smink och hår. Att ha rätt 50-tals­stil helt en­kelt”

VE­RO­NI­CA KARL­BERG ord­fö­ran­de War­berg Au­to­mo­bi­le Club

FÖR­BE­RE­DEL­SER­NA IN­FÖR den fem­te som­ma­ren på­går för fullt och inga sto­ra förändringar är att vän­ta, var­ken vad gäl­ler ar­range­mang­en på mo­tor­ba­nan el­ler två­da­garscru­i­sing­en ge­nom stan.

– Det blir pre­cis sam­ma rutt som se­nast, med li­te småju­ste­ring­ar vad gäl­ler in­far­ter­na för att hind­ra att det kom­mer in bi­lar mitt i var­ven och or­sa­kar stopp, sä­ger Ve­ro­ni­ca Karl­berg.

Ju­s­te­ring­ar­na i frå­ga hand­lar om att be­grän­sa an­ta­let på­far­ter. Nu kom­mer det ba­ra att gå att an­slu­ta till cru­i­sing­en från sö­der­ron­del­len och han­sa­gårds­ron­del­len.

ÅRETS NY­HET ÄR att det ska an­ord­nas en pinup­täv­ling. Be­grep­pet ”pinup” för kanske tan­kar­na till ut­viks­bil­der i for­na ti­ders herr­tid­ning­ar. Men en­ligt Ve­ro­ni­ca Karl­berg går det här sna­ra­re ut på att klä sig i 1950-tal­san­da. Och även om vin­na­ren ko­ras till Miss Whe­els & Wings, vill hon in­te kal­la det för en skön­hets­täv­ling.

– Det hand­lar in­te om att va­ra vack­rast ut­an om att ha bäst hel­hetskon­cept med klä­der, smink och hår. Att ha rätt 50-tals­stil helt en­kelt, sä­ger hon.

Idén till täv­ling­en kom­mer från Jo­han­na Svens­son. Hon dri­ver vin­ta­ge­bu­ti­ken Jo­han­nas Roc­ka­bil­ly i Gö­te­borg och har un­der någ­ra år ord­nat mo­desho­wer un­der Whe­els & Wings.

– Jag tänk­te att det här kan va­ra en ro­lig grej ef­tersom många som kom­mer dit klär sig för att mat­cha bi­len. Det är två av mi­na tjej­kom­pi­sar som hål­ler i själ­va täv­ling­en och jag är en av spon­so­rer­na, sä­ger hon.

SOM­MAR­TID HAR Whe­els & Wings en ten­dens att va­ra ett fre­kvent fö­re­kom­man­de de­battäm­ne på HN:S in­sän­dar­si­dor. Fö­re­språ­kar­na lyf­ter gär­na fram att ar­range­mang­et loc­kar en stor mängd tu­ris­ter till Fal­ken­berg. Kri­ti­ker­na fo­ku­se­rar hell­re på tjoc­ka av­gas­moln och fyl­le­ri i cent­rum.

Vad gäl­ler av­gas­bi­ten kan det va­ra värt att fli­ka in att Whe­els & Wings un­der flera års tid har köpt ut­släpps­rät­ter och am­bi­tio­nen är att gö­ra så även i år. Fyl­le­ri­bi­ten tyc­ker Ve­ro­ni­ca Karl­berg dock är en i förs­ta hand po­li­siär frå­ga.

– Vi för kon­ti­nu­er­ligt sam­tal med po­li­sen och dis­ku­te­rar hur de ska läg­ga upp sitt ar­be­te och var de bör sät­ta in ex­tra in­sat­ser. Vi har in­te be­fo­gen­he­ter att gö­ra myc­ket mer än så, sä­ger hon.

Bild: MONA-LI­SA DJERF/ARKIV

FOLK­FEST. Den 14-15 ju­li är det åter­i­gen dags för raggar­bi­lar­na att in­ta Fal­ken­bergs ga­tor.

Bild: LI­SA THANNER/DA­NI­EL MOLUND/ARKIV

BOSS. Ve­ro­ni­ca Karl­berg är ord­fö­ran­de för War­berg Au­to­mo­bi­le Club, som ar­ran­ge­rar Whe­els & Wings.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.