Tage & Sö­ner ska byg­ga Väst­ra Sör­se

STORAFFÄR: Ett bygg­fö­re­tag läm­na­de an­bud på att byg­ga 224 lä­gen­he­ter på Sör­se. Var­bergs Bostad tyck­te att det var för dyrt. I stäl­let har kon­trak­tet, värt 500 mil­jo­ner, gått till Tage & Sö­ner.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Fred­rik Lars­son 010-471 53 67 ∙ fred­rik.lars­son@hn.se

Var­bergs Bostad har gjort klart vil­ket bygg­bo­lag som ska byg­ga 224 lä­gen­he­ter på Sör­se. Job­bet går till Tage & Sö­ner och kon­trak­tet är i run­da tal värt 500 mil­jo­ner kro­nor.

Tage & Sö­ner har fått ett till­del­nings­be­slut, in­om la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling, om att byg­ga el­va bo­stads­hus, på fy­ra-fem vå­ning­ar, åt Var­bergs Bostad.

Pri­set lan­dar på 500 mil­jo­ner kro­nor och stor­byg­get Väst­ra Sör­se kom­mer att på­gå un­der fle­ra år.

För Tage & Sö­ner, som har va­rit verk­sam­ma i Var­berg i 30 år, är det här en jätteaffär.

– Det är po­si­tivt för av­del­ning­en i Var­berg och pro­jek­tet kom­mer ge­ne­re­ra myc­ket ar­be­te på nä­ra håll för vå­ra an­ställ­da, sä­ger Mag­nus An­ders­son, vd på bygg­bo­la­get.

Han har in­te gått ut med in­for­ma­tio­nen till si­na an­ställ­da ef­tersom be­ställ­ning­en från det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get än­nu in­te är un­der­teck­nad.

VAR­BERGS BOSTAD VÄN­TAR på ett for­mellt bygg­lov som man tror sig kun­na få på bygg­nads­nämn­dens sam­man­trä­de i slu­tet av april.

– När vi har ett bygg­lov på plats så teck­nar vi det for­mel­la av­ta­let. Men det är ing­en an­nan än Tage & Sö­ner som kan få ent­re­pre­na­den, sä­ger Ulf Hofs­tedt, vd på Var­bergs Bostad.

Tage & Sö­ner har byggt åt Var­bergs Bostad ti­di­ga­re. Se­nas­te pro­jek­tet till­sam­mans var på Lil­la Drott­ning­ga­tan för någ­ra år se­dan. Där bygg­des det två bo­stads­hus, to­talt 35 hy­res­rättslä­gen­he­ter.

MEN BYG­GET AV 224 lä­gen­he­ter på Väst­ra Sör­se är av en helt an­nan stor­lek. Det störs­ta i mo­dern tid för Var­bergs Bostad, och ett av de störs­ta i histo­ri­en för Tage & Sö­ner.

– Sett till an­buds­sum­man på en

halv mil­jard så är det ut­an vi­da­re vårt störs­ta jobb i Var­berg ge­nom ti­der­na, sä­ger Mag­nus An­ders­son. In­ne­bär det här att ni mås­te ny­an­stäl­la i Var­berg?

– Vi le­tar ef­ter med­ar­be­ta­re dag­li­gen och nytt folk är all­tid väl­kom­met. Men det här gör att vi mås­te in­ten­si­fi­e­ra det ar­be­tet.

–I Var­berg med om­nejd är vi om­kring 100 an­ställ­da. Men vi tar gi­vet­vis hjälp av un­de­rent­re­pre­nö­rer i bygg­na­tio­nen. När byg­get av Väst­ra Sör­se är som in­ten­si­vast kom­mer det nog att sys­sel­sät­ta mel­lan 150 och 175 per­so­ner.

KAM­PEN OM ATT byg­ga Väst­ra Sör­se stod till slut mel­lan Tage & Sö­ner och Wäst-bygg. Som be­kant fick Var­bergs Bostad en­dast in ett an­bud vid det förs­ta an­buds­för­fa­ran­det, vil­ket kom från Wäst-bygg.

–Vi tyck­te in­te att vi ha­de råd att byg­ga till den peng­en. Och ef­tersom vi ba­ra fick in ett an­bud så val­de vi att gå in i ett för­hand­lat för­fa­ran­de, en­ligt la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling. Vi för­hand­la­de bland an­nat med Tage & Sö­ner som läm­na­de ett an­bud som vi kun­de ac­cep­te­ra, sä­ger Ulf Hofs­tedt.

Anbudet från Wäst-bygg låg på drygt 565 mil­jo­ner kro­nor, och Tage och Sö­ners på 504 mil­jo­ner. Siff­ror­na är in­klu­si­ve moms.

TROTS ATT Tage & Sö­ner har fått till­del­nings­be­slu­tet vill in­te Mag­nus An­ders­son ta ut af­fä­ren i för­skott. For­mel­la av­ta­let skrivs som sagt in­te för­rän bygg­lo­vet är klart. Var­för la­de in­te Tage & Sö­ner ett an­bud från bör­jan?

– Det kan man und­ra. Men det är många för­fråg­ning­ar ute på mark­na­den och vi tit­tar på det som vi hin­ner med att räk­na på. Det är ett hårt tryck på kal­kyl­si­dan och ibland får vi väl­ja bort pro­jekt.

– Men jag blev in­te för­vå­nad när Var­bergs Bostad hör­de av sig. Det är in­te helt ovan­ligt att det ba­ra kom­mer in ett an­bud när mark­na­den är som den är med en hög­kon­junk­tur, sä­ger Mag­nus An­ders­son.

500 MIL­JO­NER. Så myc­ket kos­tar det Var­bergs Bostad att byg­ga 224 lä­gen­he­ter på Väst­ra Sör­se. När allt är klart om någ­ra år kom­mer sta­den få en helt an­nanén­t­re från sö­der.

Bild: VAR­BERGS BOSTAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.