För­slag vål­lar strid på Her­ting

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Bergström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

Tan­ken att för­tä­ta ett hy­res­hus­om­rå­de från 1950-ta­let med nya fler­fa­miljs­hus får bå­de gran­nar och kul­tur­vår­dan­de myn­dig­he­ter att re­a­ge­ra. Dess­utom ris­ke­rar ett par tre­vå­nings­hus med spe­ci­ell histo­ria att gå för­lo­ra­de.

Ska ett ge­nu­int hy­res­hus­om­rå­de från 1950- och 1960-ta­len på Her­ting för­tä­tas med nya bo­stads­hus och ska två mind­re hög­hus med unik histo­ria ri­vas? De­bat­ten är in­ten­siv.

Bakom cy­klis­tens rygg (bil­den) har vi en kär­na i dis­py­ten: Ett tre­vå­nings­hus och bakom det yt­ter­li­ga­re ett li­ka­dant, to­talt 24 lä­gen­he­ter som bygg­des 1962 som en slut­punkt i ett väl­pla­ne­rat bo­stads­om­rå­de som ha­de vux­it fram un­der en ti­o­års­pe­ri­od.

– DET ÄR ett så lo­kal­hi­sto­riskt in­tres­sant om­rå­de, och det är det främs­ta skä­let till att jag en­ga­ge­rar mig, sä­ger för­re mu­sei­che­fen Claes He­der­sti­er­na som bor någ­ra sten­kast där­i­från och som an­vän­der ord som ”be­dröv­ligt” i sin kri­tik av de nya bo­stads­pla­ner­na för om­rå­det.

NÄR FALKENBERGS då­va­ran­de kom­mun­pamp Bror Stör­by, ut­tryc­ket kan nog tillå­tas om ho­nom, be­fann sig på Park Avenue Ho­tel i Gö­te­borg för att dis­ku­te­ra en fa­briks­flytt med Asea i bör­jan av 1960ta­let, så kom in­du­stri­fö­re­ta­get med ett krav.

–Det be­hövs bo­stä­der till dem som flyt­tar med.

– Själv­klart, det ord­nar vi, sva­ra­de Bror Stör­by ut­an mins­ta tve­kan.

Där­för står de två små hög­hu­sen där, bygg­da så att de an­ställ­da skul­le ha nå­gon­stans att bo om de val­de att föl­ja med när Asea flyt­ta­de sin då­va­ran­de glas­fi­ber­fa­brik från Ro­berts­fors i Väs­ter­bot­ten till Fal­ken­berg som låg när­ma­re mark­na­den.

Ett mind­re an­tal, 25 an­ställ­da i Ro­berts­fors med fa­mil­jer, följ­de med till Fal­ken­berg, till Glas­fi­ber som ha­de som mest fle­ra hund­ra an­ställ­da in­nan fa­bri­ken las ner un­der ame­ri­kansk äga­re 1994.

OCH DET ÄR des­sa två hus, de så kal­la­de Asea-hu­sen, som ho­tas av riv­ning som ett led i en pla­ne­rad för­tät­ning av om­rå­det.

Kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Fa­bo ser möj­lig­he­ten att på de väl till­tag­na grön­om­rå­de­na kom­plet­te­ra 1950- och 1960-tals­be­byg­gel­sen med nya hus, en i och för sig be­grip­lig tan­ke, in­te minst när en hör­na av om­rå­det rätt länge va­rit en öde­tomt ef­ter att en lek­sko­la och tvätt­stu­ga ri­vits.

De fles­ta hu­sen ska spa­ras i om­rå­det och kom­plet­te­ras med fler hus­läng­or. Men just Asea-hu­sen ska even­tu­ellt ri­vas, för att i ett al-

ter­na­tiv ge plats åt fler­fa­miljs­hus i fy­ra vå­ning­ar in­till ga­tan. ”Det blir som en Ber­lin­mur fram­för vå­ra hus”, sä­ger en nä­ra gran­ne.

Och för­re mu­sei­che­fen Claes He­der­sti­er­na är kri­tisk till själ­va grund­tan­ken, att för­tä­ta om­rå­det:

– Där­med för­där­var man om­rå­dets ka­rak­tär, har­mo­nin mel­lan bo­stä­der­na och de öpp­na ge­ne­rö­sa gröny­tor­na.

OM­RÅ­DETS BE­BYG­GEL­SE HAR i hu­vud­sak ri­tats av ar­ki­tek­ter­na Fritz Jae­nec­ke och Sten Samu­el­son, två fram­trä­dan­de fö­re­trä­da­re för en mo­der­nis­tisk ef­ter­krigs­ar­ki­tek­tur. Asea-hu­sen är in­te de­ras verk, men dä­re­mot de öv­ri­ga fler­fa­milj­hu­sen i läng­or, 3,5 vå­ning­ar höga.

Just nu på­går ett ar­be­te med att ut­for­ma en ny de­talj­plan, och det är först när den är klar och god­känd som man får klart för sig hur långt­gå­en­de för­änd­ring­en kan bli.

Vis­ser­li­gen sägs det i plan­för­sla­get att för­tät­ning­en ska ske med re­spekt för om­rå­dets ka­rak­tär. Men sam­ti­digt in­ne­hål­ler det pre­li­mi­nä­ra för­sla­get även ett nytt mo­dernt 6-7-vå­nings­hus i om­rå­dets ena hörn, vid kors­ning­en Strand­vä­gen-her­tings al­lé.

Det hög­hu­set skul­le bli en väl­dig kon­trast till om­rå­dets ar­ki­tek­to­niskt skydds­vär­da bygg­nad all­de­les in­till, det som förr var en Kon­sum­bu­tik och nu­me­ra rym­mer Her­tings krog – ock­så det ett verk av ar­ki­tek­ten Fritz Jae­nec­ke.

MAN­NEN PÅ BIL­DEN, som just stan­nat sin cy­kel, är Björn Zan­der. Vad tyc­ker han om bo­stads­pla­ner­na?

– Jag tyc­ker att det är rim­ligt att byg­ga nytt på den tomt som är öde ef­ter att man ri­vit ti­di­ga­re bygg­nad. Men an­nat i pla­ner­na blir för myc­ket för om­rå­det, sä­ger Björn Zan­der som bor i när­he­ten.

Det är nog in­te hel­ler ute­slu­tet att för­sla­get ham­nar i nå­got slags kom­pro­miss, med ett mer be­grän­sat ny­byg­ge, när det väl ska för­verk­li­gas. Hur som helst lär det drö­ja in på 2020-ta­let.

BOR I NÄR­HE­TEN. Björn Zan­der fram­för ett av de hus, med spe­ci­ell histo­ria, som even­tu­ellt ska ri­vas i fram­ti­den och ge plats för en för­tä­tad be­byg­gel­se. Ett­för­slag som väc­ker star­ka pro­tes­ter.

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

Bild: ARKITEKTFIRMAN TENGBOM AB

FÖR­SLAG. Om­rå­det en bit in från Strand­vä­gen ska för­änd­ras. In­till Strand­vä­gen finns även en hög­hustan­ke, här som pre­li­mi­när il­lust­ra­tion.

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

FRITZ JAE­NEC­KES VERK. Den fö­re det­ta Kon­sum­bygg­na­den är in­te ho­tad, ut­an värd att skyd­da – men den kan bli gran­ne med ett hög­hus.

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

”VÄR­DE­FULL MILJÖ.” Claes He­der­sti­er­na vill vär­na om­rå­dets ka­rak­tär, kom­bi­na­tio­nen av 1950-tal­sar­ki­tek­tu­ren och de re­jä­la gröny­tor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.