Buss­bäl­ten räd­dar liv!

BUS­SO­LYC­KAN. Tra­ge­din ska­kar om, liksom in­sik­ten att fle­ra av bar­nen ha­de kun­nat und­gå skada om la­gen följts.

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HALDESTEN

LE­DA­RE 4/4. När en all­var­lig olyc­ka hän­der följs chock och för­fä­ran of­ta av självrann­sa­kan. Ha­de det värs­ta kun­nat und­vi­kas? Omska­ka­de för­äld­rar i Var­berg och Fal­ken­berg und­rar hur man job­bar lo­kalt för att stär­ka sä­ker­he­ten i sam­band med skol­re­sor.

PO­LI­SEN, SOM IN­LETT en ru­tin­un­der­sök­ning om vårds­lös­het i tra­fik, för­kla­rar för­sik­tigt att ing­en i dags­lä­get är miss­tänkt för brott. Och buss­bo­la­get för­ne­ka­de in­led­nings­vis att det fanns nå­got som ty­der på att chauf­fö­ren in­te följt re­gel­ver­ket. Men det tycks in­te va­ra helt sant.

PE­TER NYSTEDT, pressta­les­per­son vid rädd­nings­tjäns­ten, kom till olycks­plat­sen i ett ti­digt ske­de.

– Det ver­kar som pas­sa­ge­ra­re fa­rit runt i bus­sen när den väl­te, så al­la har nog in­te va­rit fast­spän­da. Det låg även ska­da­de ut­an­för bus­sen, så de kan själv­klart in­te ha va­rit fast­spän­da, sä­ger han till Ex­pres­sen.

ÄN­DÅ ÄR DET nu­me­ra lag på att al­la som åker buss ska an­vän­da bäl­te.

– Att det finns bäl­ten till al­la är ett krav när vi gör en upp­hand­ling. Och chauf­fö­ren skall in­te star­ta bus­sen om nå­gon in­te har satt på sig bäl­tet, sä­ger Hå­kan Ols­son, skol­skjut­s­an­sva­rig Var­berg.

EN­LIGT SKOLCHEF JÖR­GEN Frost­lund, föl­jer man ex­akt sam­ma prin­ci­per i Fal­ken­berg.

På en skol­re­sa finns det dock fler som skall hål­la koll.

– Finns det med­föl­jan­de skol­per­so­nal är de med­an­sva­ri­ga till att se till att barn är bäl­ta­de, på­ta­lar Jör­gen Frost­lund.

HÅ­KAN OLS­SON FRAMHÅLLER att bäl­te­san­vänd­ning­en tack och lov sit­ter re­flex­mäs­sigt hos de fles­ta unga.

– Det­sam­ma kan in­te all­tid sä­gas för oss vux­na. Men jag hop­pas och tror att de lä­ra­re som åker med sit­ter bäl­ta­de.

VIK­TEN AV DET­TA kan in­te nog un­der­stry­kas. Barn gör in­te all­tid som de vux­na sä­ger ut­an som de gör. Och vad be­träf­far bäl­te­san­vänd­ning i bus­sar är det li­te si och så med de vux­nas lag­lyd­nad. När ett för­säk­rings­bo­lag lät un­der­sö­ka sa­ken för någ­ra år se­dan fram­kom att ba­ra tre av tio an­vän­der bäl­tet.

Det­ta trots att bäl­tet vid buss- liksom vid bi­lo­lyc­kor, kan va­ra skill­na­den mel­lan liv el­ler död.

– Den störs­ta fa­ran vid bus­so­lyc­kor är att man kas­tas ut ge­nom ett föns­ter och blir kros­sad av bus­sen, kon­sta­te­ra­de en tra­fik­po­lis för någ­ra år se­dan.

NÄR EN SKO­LA gör ris­ka­na­ly­ser in­för en skol­re­sa. vil­ket sker re­gel­mäs­sigt en­ligt Jör­gen Frost­lund, är det ock­så vik­tigt att re­flek­te­ra kring tid­punk­ten för re­san. Väg­lag och sikt på­ver­kar sä­ker­he­ten.

– Det är en oer­hört tra­gisk hän­del­se som på­ver­kar oss al­la starkt och sam­ti­digt ger skäl att re­flek­te­ra över en rad sä­ker­hets­a­spek­ter. Re­sor nat­te­tid känns spon­tant in­te helt OK, sä­ger Hå­kan Ols­son.

An­na Anunds är forsk­nings­chef på väg och trans­port­forsk­nings­in­sti­tu­tet. Hon kon­sta­te­rar i Ekot att man får säm­re kör­pre­sta­tion nat­te­tid och att det kan fin­nas skäl att se över reg­ler­na kring vi­lo­pa­u­ser.

SIST MEN IN­TE minst är dock olyc­kan en skräm­man­de på­min­nel­se om den brist­fäl­li­ga kva­li­te­ten på många av vå­ra stör­re svens­ka vägar. På hal­länds­ka sko­lor är stu­di­e­re­sor över da­gen van­li­ga och Åkul­la är ett mål för ex­kur­sio­ner. Och hur vägar­na dit ser ut be­hö­ver le­dar­re­dak­tio­nen knap­past på­min­na om.

Bild: NISSE SCHMIDT/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.