PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Jag tror att ju när­ma­re verk­lig­he­ten för­hand­ling­ar­na kom­mer och ju läng­re av­stån­det blir till den olyck­sa­li­ga folk­om­röst­ning­en för­ra som­ma­ren desto tyd­li­ga­re kom­mer in­sik­ten att bli om Da­vid Ca­me­rons miss­grepp och Brex­it-kam­pan­jens av­sak­nad av verk­lig­hets­förank­ring.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Sam­ma gäl­ler för EU:S gles­bygds­stöd. Des­sa har be­tytt myc­ket för många gles­bygds­bor i Sve­ri­ge. Om Eu-stö­den mins­kar kom­mer gles­byg­den där­för att drab­bas hårt. Om nu in­te den svens­ka re­ge­ring­en er­sät­ter Eu-stö­den med nya svens­ka re­gi­o­nal­po­li­tis­ka stöd, men det lär knap­past bli fal­let. Norr­tel­je Tid­ning (C)

* Äldre­omsor­gen är ef­ter­satt i dag och den kom­mer att krä­va mas­sor med re­sur­ser i fram­ti­den. Kom­mu­ner­na kom­mer in­te att kla­ra det ut­an sto­ra stats­bi­drag. Fler mås­te vil­ja bli un­der­skö­ters­kor och väl­ja äldre­omsor­gen. Sche­malägg­ning­en mås­te bli bätt­re och lö­ner­na mås­te upp, in­te minst för er­far­na un­der­skö­ters­kor. Ex­pres­sen (lib)

* Vi vet att Sve­ri­ge ge­nom­fört pri­va­ti­se­ring­ar av verk­sam­he­ter som ti­di­ga­re dri­vits i of­fent­lig re­gi i en ut­sträck­ning som gör oss världs­u­ni­ka. Än­då är dis­kus­sio­nen kring vinst­tak och be­gräns­ning­ar av val­fri­he­ten av nå­gon an­led­ning mi­ne­rad mark. För­hopp­nings­vis kan Per Mo­lan­ders klar­gö­ran­de rap­port änd­ra på det.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Om ro­ten till pro­ble­men i sko­lan, po­li­sen och sjuk­vår­den är fel­ak­tig an­svars­för­del­ning bör det själv­klart åt­gär­das. Men för­vänt­ning­ar­na på vad ett änd­rat hu­vud­man­na­skap skul­le be­ty­da i po­li­ser­nas, lä­rar­nas och sjuk­skö­ters­kor­nas pres­sa­de var­dag bör va­ra re­a­lis­tis­ka. Där är vi in­te i dag. Ba­ro­me­tern (M)

* Vinst­fest, obe­hö­ri­ga lä­ra­re, ett fritt skol­val som skik­tat sko­lor­na i a- och b-lag, be­tygs­in­fla­tion i frisko­lor­na, be­tygs­sy­stem som gjort den säms­ta pre­sta­tio­nen sty­ran­de, skol­peng. Pro­ble­men i sko­lan är så många, och den po­li­tis­ka hand­lings­kraf­ten för att kom­ma till­rät­ta med dem så li­ten. Da­la-de­mo­kra­ten (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.