S mås­te ge ett elev­löf­te

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Att ge al­la ele­ver sam­ma chans, att stop­pa den psy­kis­ka ohäl­san och ge unga trygg­het ge­nom he­la ar­bets­li­vet är att stå på ele­ver­nas si­da.

SKO­LA. Al­la ele­ver får in­te li­ka chans att lyc­kas i den svens­ka sko­lan. Da­gens ut­bild­nings­sy­stem är seg­re­ge­rat och ojäm­likt på grund av de system­fel som in­för­des på 90-ta­let och som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na in­te vå­gat åt­gär­da. Men det är da­gens ele­ver som be­ta­lar pri­set för då­li­ga po­li­tis­ka be­slut. För att stäl­la sig på ele­ver­nas si­da mås­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na på sin kon­gress den 8 april be­slu­ta sig för att för­änd­ra de system­fel som bi­drar till seg­re­ga­tion och ojäm­lik­het. Hal­lands kon­gress­de­le­ga­tion be­hö­ver gå fö­re och stäl­la sig bakom SSU:S krav på ett elev­löf­te.

FÖR ATT STÄL­LA sig bakom elev­löf­tet be­hö­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fat­ta tre be­slut:

1. GE AL­LA ELE­VER SAM­MA CHANS ATT LYC­KAS I SKO­LAN.

Det mark­nads­ba­se­ra­de skol­va­let bi­drar till seg­re­ga­tio­nen och sor­te­rar bort ele­ver med sämst för­ut­sätt­ning­ar och störst be­hov. För att öka lik­vär­dig­he­ten och hö­ja kun­skaps­re­sul­ta­ten för al­la, be­hö­ver skol­va­let för­änd­ras. SSU vill att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tar ställ­ning för ett in­te­gre­ran­de skol­val där den över­gri­pan­de ur­vals­prin­ci­pen för grund­sko­lan ska va­ra att var­je sko­len­het ska ha en så blan­dad elev­sam­man­sätt­ning som möj­ligt. Sam­ti­digt mås­te fi­nan­sie­ring­en av sko­lan säk­ras och för­de­las ef­ter ele­ver­nas be­hov och kom­mu­ner­nas verk­lig­het. Där­för vill vi för­änd­ra skol­pengs­sy­ste­met och ut­ö­ka de ge­ne­rel­la stats­bi­dra­gen.

2. STOP­PA DEN PSY­KIS­KA OHÄL­SAN.

Den psy­kis­ka ohäl­san bland unga ökar kraf­tigt. Fler än varan­nan 15årig tjej li­der av psy­kisk ohäl­sa, för­skriv­ning­en av an­ti­de­pres­si­va me­del har för­dubb­lats på 10 år och FN rik­tar kri­tik mot att Sve­ri­ge läg­ger för li­te re­sur­ser på elev­häl­san en­ligt en rap­port från BRIS. Det är en var­nings­kloc­ka som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mås­te ta på all­var. Öka­de sats­ning­ar på elev­häl­san är helt av­gö­ran­de för att vän­da ut­veck­ling­en. SSU krä­ver att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tar ställ­ning för att in­fö­ra psy­kis­ka häl­so­kon­trol­ler och ett max­tak i elev­häl­san med am­bi­tio­nen att skolku­ra­to­rer som mest har an­svar för 300 ele­ver, vil­ket pro­fes­sio­nen själv öns­kar. Det skul­le möj­lig­gö­ra för ku­ra­to­rer att in­te ba­ra han­te­ra aku­ta si­tu­a­tio­ner, ut­an ock­så job­ba fö­re­byg­gan­de.

3. TRYGG­HET GE­NOM UTBILDNING HE­LA AR­BETS­LI­VET.

För att mö­ta en ar­bets­mark­nad som för­änd­ras i snabbt takt be­hö­ver sam­häl­let möj­lig­gö­ra för unga att ut­veck­las och byg­ga på sin kom­pe­tens ge­nom he­la ar­bets­li­vet. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress be­hö­ver pe­ka ut rikt­ning­en för vad trygg­het på ar­bets­mark­na­den in­ne­bär. SSU me­nar att trygg­het i en ny tid är att all­tid kun­na ut­veck­la sin kom­pe­tens. Vi vill att man be­slu­tar om att ge ett om­ställ­nings­upp­drag till hög­sko­lan och att al­la som job­bar ska få eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar att stu­de­ra och byg­ga på sin kom­pe­tens. I en tid då ar­bets­mark­na­den för­änd­ras allt snab­ba­re är det vår skyl­dig­het att er­bju­da al­la unga de verk­tyg som krävs för att hänga med i ut­veck­ling­en.

Att ge al­la ele­ver sam­ma chans att lyc­kas i sko­lan, att stop­pa den psy­kis­ka ohäl­san och ge unga trygg­het ge­nom he­la ar­bets­li­vet är att stå på ele­ver­nas si­da.

SSU VILL ATT So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ger ett löf­te till al­la ele­ver: ni be­hövs och vi ska in­te läm­na nå­gon ef­ter, al­la ska lyf­tas och få möj­lig­het att by­ta kar­riär och bli mat­cha­de mot de be­hov som väx­er fram. Vi vill att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ger ett löf­te om att sat­sa på ele­vers fram­tid. Det är att ut­veck­la trygg­he­ten i en ny tid. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hal­land kan få det att hän­da ge­nom att stäl­la sig bakom SSU:S elev­löf­te.

Philip Bot­ström

för­bunds­ord­fö­ran­de SSU Mar­cus Dufwa

di­strikts­ord­fö­ran­de SSU Hal­land

Bild: JESSICA GOW/TT

SKO­LA. Det mark­nads­ba­se­ra­de skol­va­let bi­drar till seg­re­ga­tio­nen och sor­te­rar bort ele­ver med sämst för­ut­sätt­ning­ar och störst be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.