Trygg­he­ten i Hal­land mås­te för­sva­ras!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PO­LI­SEN. Vi i Li­be­ra­ler­na i Hal­land har till­sam­mans med vår rätts­po­li­tis­ka ta­les­per­son Ro­ger Had­dad be­sökt po­li­sen i Var­berg och Kungs­bac­ka för att in­for­me­ra oss och se hur var­da­gen ser ut. Bil­den som to­nar fram är en var­dag fylld av un­der­be­man­ning, bris­tan­de re­sur­ser och omöj­li­ga spel­reg­ler i den nya or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi möt­te ock­så en fan­tas­tisk hän­gi­ven­het till sitt yr­ke och stor lo­ja­li­tet med sin or­ga­ni­sa­tion, men grän­sen är snart nådd för vad man kan åstad­kom­ma. Var­berg och Kungs­bac­ka är två snabbt väx­an­de kom­mu­ner med li­te oli­ka för­ut­sätt­ning­ar för po­li­sens verk­sam­het, men lika­fullt är de två di­strik­ten väl­digt un­der­be­man­na­de.

BEMANNINGEN I VAR­BERG och Kungs­bac­ka är för då­lig. Bris­ten på per­so­nal­re­sur­ser och be­ho­vet av pri­o­ri­te­ring­ar be­grän­sar po­li­sens när­va­ro. Inga nya tjäns­ter till­de­las och vi­ka­ri­at får in­te till­sät­tas. Er­far­na che­fer och le­da­re gör allt för att få ihop tjänst­gö­rings­sche­man men man kan in­te trol­la med knä­na. När­va­ran­de po­li­ser i ytt­re tjänst på ga­tor och torg i Hal­land är vik­ti­ga för att öka trygg­he­ten och mins­ka brotts­lig­he­ten och är det all­ra vik­ti­gas­te öns­ke­må­let från Var­ber­ga­re och Kungs­bac­ka­bor när de till­frå­gas om vad som ökar käns­lan av trygg­het.

Re­ge­ring­en för­sö­ker ge en bild av att kom­mu­ner­na ska få fler po­li­ser. Det kom­mer in­te att hän­da. Li­be­ra­ler­na har gång på gång i riks­da­gen ta­git upp bris­ter­na i den nya po­lis­or­ga­ni­sa­tio­nen.

RE­GE­RING­EN PÅSTÅR SIG öka an­ta­let po­li­ser, även i Hal­land, men det är in­te sant. Vi sat­sar 795 mil­jo­ner kro­nor ut­ö­ver re­ge­ring­ens 100 mil­jo­ner till po­li­sen i år. Vi vill ha 2 500 fler po­li­ser fram till 2020; det är 1 000 fler än re­ge­ring­en pla­ne­rar. Dess­utom skju­ter vi till peng­ar för att an­stäl­la 1 100 fler ci­vi­la ut­re­da­re. Det­ta skul­le in­ne­bä­ra ett väl­kom­met och väl­be­höv­ligt till­skott i Hal­land. Det mås­te dess­utom gö­ras mer för att loc­ka till­ba­ka dem som slu­tat, samt be­hål­la de po­li­ser som finns. Där­för gör Li­be­ra­ler­na en sär­skild lö­ne­sats­ning 2017 med 50 mil­jo­ner kro­nor för att hö­ja lö­ner­na för po­li­ser i ytt­re tjänst.

In­ri­kesmi­nis­ter Yge­man in­ser in­te hur all­var­ligt lä­get är in­om po­li­sen. Det­ta be­kräf­tas av re­ge­ring­ens knap­pa bud­get för po­li­sen 2017 sam­ti­digt som vå­ra kom­mu­nin­ne­vå­na­re i Hal­land ro­par ef­ter fler syn­li­ga po­li­ser. Med in­ri­kesmi­nis­tern och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har det i stäl­let bli­vit fär­re hal­länds­ka po­li­ser och de har kom­mit läng­re ifrån med­bor­gar­na.

Ro­ger Had­dad (L)

Riks­dags­le­da­mot rätts­po­li­tisk ta­les­per­son Bengt Eli­as­son (L)

Riks­dags­le­da­mot Ul­ri­ka Lan­der­gren (L)

Kom­mu­nal­råd i Kungs­bac­ka Su­zan­ne Åkerlund (L)

Kom­mun­råd i Halm­stad Karl-jo­han Wik­torp (L)

Ord­fö­ran­de Li­be­ra­ler­na i Var­berg

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

POLISKONTROLL. Re­ge­ring­en för­sö­ker ge en bild av att kom­mu­ner­na ska få fler po­li­ser. Det kom­mer in­te att hän­da. Bil­den är från en tra­fik­kon­troll som gjor­des i sam­ar­be­te mel­lan po­li­sen och tul­len vid He­berg som­ma­ren 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.