Ar­bets­klä­der mås­te be­kostas av ar­bets­gi­va­ren

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Här väl­jer vi att gå emot vår egen par­ti­sty­rel­se som i mo­tions­svar sagt att par­ter­na bör lö­sa frå­gan. Par­ter­na, allt­så fack och ar­bets­gi­va­re. Men det är in­te rim­ligt, tyc­ker vi.

VÅRD. In­om äldre­omsor­gen är per­so­na­len tvung­en att bä­ra ar­bets­klä­der sam­ti­digt som ar­bets­gi­va­ren in­te är skyl­dig att be­kos­ta dem. När man lä­ser det svart på vitt tror man näs­tan in­te att det kan stäm­ma. Men det stäm­mer. Och det be­hö­ver vi änd­ra på.

För att mins­ka smitt­sprid­ning är ar­bets­klä­der ett lagstad­gat krav in­om svensk vård och om­sorg se­dan 1 ja­nu­a­ri 2016. Bra! Re­si­sten­ta bak­te­ri­er och vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­ner kan flyt­ta sig från en per­son till en an­nan via klä­der och ing­en ska be­hö­va bli sjuk el­ler sju­ka­re av att be­fin­na sig in­om vård och om­sorg, var­ken som an­ställd el­ler bru­ka­re.

KORT EF­TER KRAVETS in­fö­ran­de vi­sa­de det sig att an­ställ­da får för­li­ta sig på tur i val av ar­bets­gi­va­re för att slip­pa be­hö­va be­ta­la des­sa ar­bets­klä­der ur egen fic­ka. Fack­för­bun­det Kom­mu­nal tog frå­gan till dom­stol. Man ut­gick från att få rätt.

För in­te kun­de det va­ra lag­stif­ta­rens in­ten­tion att an­ställ­da i vår­den själ­va ska be­ta­la ar­bets­klä­der de är tvung­na att bä­ra och som ba­ra får an­vän­das på ar­be­tet? Jo, så ser re­gel­ver­ket ut i dag och Kom­mu­nal för­lo­ra­de i högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len. Att en lagänd­ring be­hövs är helt up­pen­bart!

DEN SOM AR­BE­TAR hos fle­ra ar­bets­gi­va­re, vil­ket är gans­ka van­ligt in­om äldre­omsor­gen, är tvung­en att ha minst tre om­by­ten per ar­bets­gi­va­re. Var­je om­byte kos­tar cir­ka 1 000 kro­nor, och kost­na­den för den en­skil­de lan­dar snabbt på minst 3 000 kro­nor. För nå­got som allt­så krävs i job­bet. Ef­tersom klä­der­na in­te klas­sas som skydds­klä­der är ut­gif­ten in­te hel­ler av­drags­gill.

Så här kan vi in­te ha det. Vid So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress i april be­hövs ett tyd­ligt be­slut om att dri­va en för­änd­ring av ar­bets­mil­jö­la­gen så att ar­bets­gi­va­rens an­svar att till­han­da­hål­la ar­bets­klä­der blir glas­klart.

Här väl­jer vi att gå emot vår egen par­ti­sty­rel­se som i mo­tions­svar sagt att par­ter­na bör lö­sa frå­gan. Par­ter­na, allt­så fack och ar­bets­gi­va­re. Men det är in­te rim­ligt, tyc­ker vi.

VID ETT för­hand­lings­bord är det all­tid ett gi­van­de och ta­gan­de. Ska an­ställ­da in­om vård och om­sorg be­hö­va by­ta bort an­nat som rör lön och ar­bets­vill­kor för att få de klä­der som de en­ligt lag mås­te bä­ra i job­bet? Nej, sva­rar vi. Det lö­ser hel­ler in­te pro­ble­met för de som ar­be­tar hos ar­bets­gi­va­re som sak­nar kol­lek­tivav­tal.

När ar­bets­klä­der är ett krav i job­bet – mås­te ar­bets­gi­va­ren själv­klart stå för dem. Det tyc­ker ock­så nio av tio när fack­för­bun­det Kom­mu­nal frå­gar svens­ka fol­ket med hjälp av SIFO. Ar­bets­mil­jö­ver­ket kan en­kelt ge­nom en för­ord­ning änd­ra på det­ta ba­ra de får upp­dra­get. Tyc­ker du som vi? Hjälp gär­na till att spri­da or­det! Jen­nie Nils­son (S) Ann-christin Ahl­berg (S) Jo­han An­ders­son (S) Ma­ri­an­ne Pet­ters­son (S) Lennart Ax­els­son (S) Ca­ro­li­ne Hel­mers­son Ols­son (S) Kris­ter Örn­fjä­der (S) Gunilla Svan­torp (S) Ve­ro­ni­ca Lind­holm (S) Pau­la Hol­mqvist (S) Ag­ne­ta Gil­le (S) Su­zan­ne Svens­son (S)

Kom­mu­na­la­re i Riks­da­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.