Klar­tec­ken för bo­stä­der på Sö­der

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Bygg­nads­nämn­den är po­si­tiv till fler bo­stä­der på Sö­der. Den här gång­en gäl­ler det pla­ne­rad bygg­na­tion nä­ra kors­ning­en mel­lan Al­mers väg och Katte­gatt­s­vä­gen.

Där Al­mers väg, Söd­ra vägen och Katte­gatt­s­vä­gen möts finns en gräs­plätt och helt nä­ra den lig­ger det en vil­la. Äga­ren till vil­lan vill plan­läg­ga sin mark och kom­mu­nens gräs­plätt för ett fler­bo­stads­hus och det har bygg­nads­nämn­den nu sagt ja till.

”Den där gräs­plät­ten är ing­en na­tur som mås­te be­va­ras som vi ser det”

STE­FAN STENBERG (C)

Det här in­ne­bär att stads­bygg­nads­kon­to­ret ska ta fram ett för­slag till en ny de­talj­plan, som kan ge tillå­tel­se till ett nytt hus på fem vå­ning­ar. Men om för­sla­get se­dan god­känns el­ler in­te är som all­tid en öp­pen frå­ga.

– Den där gräs­plät­ten är ing­en na­tur som mås­te be­va­ras som vi ser det. Det finns sä­kert en och an­nan som ras­tar hun­den där, men an­nars an­vänds den in­te till nå­got i dag, kom­men­te­rar bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Stenberg (C) be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.