Så tyc­ker gran­nar­na om pla­ner­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Många när­bo­en­de ut­tryc­ker för­stå­el­se för att Fal­ken­berg be­hö­ver fler bo­stä­der, men är kri­tis­ka till en långt­gå­en­de ex­plo­a­te­ring av det ak­tu­el­la bo­stads­om­rå­det på Her­ting.

Som en del i ar­be­tet med de­talj­pla­nen, som kan va­ra fär­dig ti­di­gast i slu­tet av året, har kom­mu­nen bett om syn­punk­ter från myn­dig­he­ter och all­män­het.

SYNPUNKTERNA SKA NU be­dö­mas av kom­mu­nen och even­tu­ellt vägas in i det slut­li­ga för­sla­get till de­talj­plan. Vad de­talj­pla­nen kom­mer att tillå­ta och vil­ka bygg­lov som kom­mer att med­ges är en fort­satt frå­ga. Det lär drö­ja fle­ra år in­nan ett even­tu­ellt byg­gan­de kom­mer igång.

HÅ­KAN BERGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.