Fak­ta:

Så är pla­ner­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Om­rå­det som nu ut­reds för för­tät­ning är hy­res­hus­kvar­te­ret som lig­ger nä­ra Strand­vä­gen på Her­ting och som ring­as in av Her­tings al­lé, Al­lé­vä­gen, Få­borgs­vä­gen och Råd­mans­ga­tan. Om­rå­det ri­ta­des till störs­ta de­len av Fritz Jae­nec­kes och Sten Samu­el­sons ge­men­sam­ma ar­ki­tekt­fir­ma i Mal­mö, för öv­rigt även ska­pa­re av kän­da pub­li­ka bygg­na­der som Nya Ul­le­vi i Gö­te­borg 1958. * I det här om­rå­det är kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Fa­bo äga­re till samt­li­ga 179 lä­gen­he­ter, där i dag knappt 300 per­so­ner bor. Med en för­tät­ning skul­le yt­ter­li­ga­re 110-170 lä­gen­he­ter kun­na byg­gas, en­ligt Fa­bos be­räk­ning, för­de­la­de på max­i­malt sex nya fler­fa­miljs­hus, fle­ra i Lfor­ma­de läng­or, och hu­vud­sak­li­gen fy­ra vå­ning­ar höga. Därut­ö­ver även ett 6-7 vå­ning­ar högt punkt­hus i hör­net Strand­vä­gen-her­tings al­lé, i om­rå­dets ut­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.