H&m-bu­tik långt bor­ta i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

”H&M vän­tar tills guld­lä­get dy­ker upp” HEN­RIK OLS­SON cent­ru­m­ut­veck­la­re, Falkenbergs kom­mun

I fle­ra år har det pra­tats om att Hen­nes & Mau­ritz är på gång till Fal­ken­berg. Men en bu­tik ver­kar va­ra långt bor­ta. – I dags­lä­get finns det ing­et kon­kret i Fal­ken­berg, sä­ger Da­ni­el Er­vér, Sve­ri­ge­chef på H&M.

När fal­ken­ber­ga­re är med i un­der­sök­ning­ar och sva­rar på frå­gan om de sak­nar nå­got i cent­rum bru­kar H&M kom­ma högt upp på lis­tan.

Men än så länge har ing­en fas­tig­hets­ä­ga­re el­ler cent­ru­m­ut­veck­la­re i Fal­ken­berg lyc­kats få kläd­ked­jan till stan.

– Vi är för­sik­ti­ga när vi öpp­nar nya bu­ti­ker ef­tersom vi re­dan har gjort så myc­ket un­der vå­ra 70 år i Sve­ri­ge, sä­ger Da­ni­el Er­vér.

MEN DET GÅR att få H&M till mind­re stä­der.

– I hös­tas öpp­na­de vi i Kristi­ne­hamn och den bu­ti­ken är vi jät­te­nöj­da med. Där fanns Lin­dex och Kap­pahl sen ti­di­ga­re. Vi öpp­nar i Fal­kö­ping till hös­ten.

Han sä­ger att Fal­ken­berg skul­le kun­na va­ra in­tres­sant att tit­ta på om för­ut­sätt­ning­ar­na är rätt.

– Det ska va­ra ett lä­ge i stan och det ska va­ra en hy­resvärd som vill sat­sa till­sam­mans med oss för att gö­ra någon­ting bra.

I EN STAD av Falkenbergs stor­lek skul­le H&M be­hö­va en lo­kal som är mel­lan 1 500 och 2 000 kvadrat­me­ter.

– Det vi vill byg­ga är vårt ful­la kom­mer­si­el­la kon­cept, med or­dent­li­ga dam- herr och bar­nav­del­ning­ar, plus ho­me. Det kon­cep­tet har vi i bå­de Kristi­ne­hamn och Fal­kö­ping.

Kristi­ne­hamn är en kom­mun i Värm­land med drygt 24 600 in­vå­na­re. Fal­ken­berg ha­de en be­folk­ning på 43 867 män­ni­skor 2016.

Sve­ri­ge­che­fen Da­ni­el Er­vér sä­ger sig in­te ha haft någ­ra kon­tak­ter med va­re sig fas­tig­hets­ä­ga­re el­ler kom­mu­na­la tjäns­te­män från Fal­ken­berg.

Hen­rik Ols­son, cent­ru­m­ut­veck­la­re i Fal­ken­berg, för­säk­rar att han har en på­gåen­de di­a­log med klädjät­ten.

– Ja, men in­te med ho­nom (läs Da­ni­el Er­vér, reds anm), men vi har en tät di­a­log med fö­re­ta­gets eta­ble­rings­av­del­ning.

– H&M vet ex­akt vad de vill och vi gör vad vi kan för att hit­ta lo­ka­ler åt dem.

Var­för lyc­kas ni in­te få H&M till Fal­ken­berg?

– Där­för att H&M vet sitt vär­de och har så många and­ra stä­der och län­der att väl­ja mel­lan.

– Min upp­le­vel­se är att H&M vän­tar tills guld­lä­get dy­ker upp och de har ing­en bråds­ka. Sen är det en pro­ble­ma­tik i stads­kär­nan, det är lät­ta­re i ett köp­cent­rum för där äger en fas­tig­hets­ä­ga­re fle­ra lo­ka­ler.

–H&M är en tuff hy­res­för­hand­la­re och är in­te all­tid en gul­de­ta­ble­ring för en en­skild fas­tig­hets­ä­ga­re.

– I ett köp­cent­rum kan det fin­nas en H&M bu­tik med en läg­re hy­ra, sen får öv­ri­ga bu­ti­ker bred­vid be­ta­la en hög­re hy­ra, sä­ger Hen­rik Ols­son.

Hur kän­ner du in­för att en li­ten kom­mun som Kristi­ne­hamn lyc­kas loc­ka till sig H&M?

– I de fal­len som det lyc­kas så finns det en lo­kal som pas­sar med ett topp­lä­ge, och en fas­tig­hets­ä­ga­re som vill se på det lång­sik­tigt.

– Vi in­om Falkenbergs kom­mun kan ba­ra ser­va H&M med så myc­ket in­for­ma­tion som möj­ligt och va­ra ett smörj­me­del. Det gör vi. Vi tip­sar om oli­ka fas­tig­hets­ä­ga­re. Sen är det upp till var­je fas­tig­hets­ä­ga­re.

– I min fö­del­sestad Lid­kö­ping öpp­na­de H&M en ka­non­bu­tik för in­te så länge sen. Där är det en lo­kal fas­tig­hets­ä­ga­re som ser väl­digt lång­sik­tigt på det. Så det är en fas­tig­hets­frå­ga där det be­hövs 2500 kvadrat­me­ter i ett bra lä­ge. Hur långt bor­ta är H&M en eta­ble­ring i Fal­ken­berg?

–Det kan ske om någ­ra år el­ler om tio år. Men rätt som det är kom­mer det ett till­fäl­le och jag ring­er H&M varan­nan må­nad, sä­ger Hen­rik Ols­son.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FAL­KEN­BERG LÅNGT BOR­TA. H&M:S Sve­ri­ge­chef sä­ger att det in­te finns någ­ra kon­kre­ta pla­ner på nå­gon bu­tik i Fal­ken­berg. ”Vi tit­tar lö­pan­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.