Ju­disk för­e­ning stäng­er ef­ter hot

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter hot och ska­de­gö­rel­se stäng­er Ju­dis­ka för­e­ning­en i Umeå sin lo­kal.

– Det är verk­li­gen tra­giskt, på fle­ra sätt, sä­ger Isak Reichel, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Ju­dis­ka central­rå­det.

Må­la­de hak­kors och klis­ter­mär­ken med tex­ten ”Vi vet var ni bor”. Nu har ju­dis­ka för­e­ning­en i Umeå fått nog och un­der hel­gen rap­por­te­ra­des att för­e­ning­en sä­ger upp sin lo­kal.

– Vå­ra barn ska in­te be­hö­va le­va i en värld där de ska be­hö­va skäm­mas för vil­ka de är, men det går in­te att ha en verk­sam­het om folk är räd­da, sä­ger Ca­rin­ne Sjö­berg, ta­les­per­son för ju­dis­ka för­e­ning­en i Umeå, till SVT.

Ju­dis­ka central­rå­dets ord­fö­ran­de Aron Ver­stän­dig be­rät­tar att de an­ti­se­mi­tis­ka ho­ten ökar i Sve­ri­ge.

– Det är mer hot mot ju­dis­ka in­sti­tu­tio­ner och mot vad man kan kal­la ”syn­li­ga ju­dar”. Som rab­bi­nen i Mal­mö som har hatt och skägg, el­ler Ca­rin­ne i Umeå som är öp­pen och syns ut­åt, sä­ger han.

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) kal­lar det som har in­träf­fat i Umeå för ”helt oac­cep­ta­belt”.

– Vi ser hur ju­dis­ka för­sam­ling­ar och mus­lims­ka för­sam­ling­ar ut­sätts för hat och hot. Det är bak­grun­den till att re­ge­ring­en har tre­dubb­lat stö­den till sä­ker­hets­ar­be­te för för­sam­ling­ar­na. Det är bak­grun­den till att vi har för­dubb­lat an­ta­let po­li­ser som ar­be­tar med att ut­re­da hat­brott, sä­ger han till TT.

– Al­la män­ni­skor i Sve­ri­ge, oav­sett re­li­gi­on, ska kun­na ut­ö­va den i sä­ker­het och trygg­het.

Ho­ten mot för­e­ning­en i Umeå öka­de se­dan en ny lo­kal in­vig­des för­ra hös­ten.

– Det har va­rit en del in­ci­den­ter mot lo­ka­len och även mot en­skil­da per­so­ner. En per­son fick sin bil van­da­li­se­rad nu i hel­gen. De är väl­digt ut­sat­ta ef­tersom det är en li­ten grupp med ba­ra ett 50-tal med­lem­mar, sä­ger Aron Ver­stän­dig.

Ma­lin Ax­roth, in­for­ma­tör vid po­li­sen i Väs­ter­bot­ten, be­kräf­tar ett en bil ”med kopp­ling till ju­dis­ka för­e­ning­en” van­da­li­se­ra­des på fre­da­gen. Hon be­kräf­tar ock­så att den na­zis­tis­ka grup­pen Nord­front miss­tänks lig­ga bakom de klis­ter­mär­ken som satts upp vid lo­ka­len.

– Men det ska va­ra osagt om de lig­ger bakom de and­ra in­ci­den­ter­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.