Smäll i t-ba­nan –rysk jakt på ter­ro­ris­ter

Ett ti­o­tal dö­da i S:t Pe­ters­burg – Pu­tin: Vi kom­mer vid­ta al­la nöd­vän­di­ga åt­gär­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ryss­land Minst tio män­ni­skor har dö­dats och upp­åt fem­tio ska­dats i en ex­plo­sion i S:t Pe­ters­burgs tun­nel­ba­na. Två per­so­ner har ef­ter­lysts, miss­tänk­ta för att ha pla­ne­rat då­det som av åkla­ga­re be­skrivs som en ter­ror­hand­ling.

Ex­plo­sio­nen in­träf­fa­de i en vagn i ett tåg på väg mel­lan Sen­na­ja Plosjtjad och Tek­no­lo­gis­ka in­sti­tu­tet. Pas­sa­ge­ra­re be­rät­tar att en hög knall hör­des när tå­get när­ma­de sig sta­tio­nen. Vi­de­oklipp vi­sa­de ska­da­de och blo­di­ga män­ni­skor som lig­ger på en tun­nel­ba­ne­platt­form. Någ­ra av dem tas om hand av sjuk­vårds­per­so­nal.

En­ligt den lo­ka­la ny­hets­saj­ten Fon­tan­ka, som pub­li­ce­rat en bild på en miss­tänkt gär­nings­man, gick han in i tun­nel­ba­nan 20 mi­nu­ter fö­re ex­plo­sio­nen, på sta­tio­nen Petro­grads­ka­ja. En­ligt obe­kräf­ta­de upp­gif­ter fanns spräng­ladd­ning­en i en port­följ.

Även på Plosjtjad Vossta- ni­ja-sta­tio­nen hit­ta­des se­na­re ett ”ex­plo­sivt fö­re­mål” som in­te de­to­ne­rat. En­ligt An­drej Prz­jez­domskij från rys­ka an­ti­ter­ror­kom­mis­sio­nen har fö­re­må­let oskad­lig­gjorts.

Rys­ka myn­dig­he­ter har ef­ter­lyst två per­so­ner som miss­tänks ha pla­ne­rat då­det. Den ene tros ha pla­ce­rat bom­ben på tun­nel­ba­ne­vag­nen; den and­re miss­tänks ha pla­ce­rat spräng­ladd­ning­en på Plosjtjad Vossta­ni­ja, rap­por­te­rar stat­li­ga ny­hets­by­rån In­ter­fax.

Upp­gif­ter­na om an­ta­let dö­da och ska­da­de va­ri­e­ra­de un­der går­da­gen. Sent på ef­ter­mid­da­gen angav hälso­mi­nis­ter Ve­ro­ni­ca Skvortso­va att minst 10 per­so­ner dö­dats och 47 ska­dats. S:t Pe­ters­burgs borg­mäs­ta­re har ut­lyst tre da­gars sorg med start i dag.

Al­la myn­dig­he­ter i S:t

Vla­di­mir Pu­tin, som själv be­fann sig i S:t Pe­ters­burg, i går sa­de att det fort­fa­ran­de är oklart vad som or­sa­ka­de ex­plo­sio­nen och ute­slu­ter in­te att det hand­lar om ett terror­dåd.

– Jag har re­dan ta­lat med sä­ker­hets­styr­kor­na och che­fen för sä­ker­hets­tjäns­ten FSB. Po­lis och ut­re­da­re ar­be­tar och kom­mer att gö­ra allt för att re­da ut vad som skett, sa­de Vla­di­mir Pu­tin i sam­band med ett mö­te med sin vitrys­ke kol­le­ga Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko.

Se­na­re be­kräf­ta­de Ryss­lands sär­skil­da åkla­garäm­be­te att det rör­de sig om ett terror­dåd, rap­por­te­ra­de Ria.

Det finns inga upp­gif­ter om att någ­ra svens­kar skul­le ha ska­dats i ex­plo­sio­nen, men sa­ken un­der­söks av ge­ne­ral­kon­su­la­tet i S:t Pe­ters­burg, en­ligt ut­ri­kes­de­par­te­men­tets press­tjänst. (Tt-afp-reu­ters) Pe­ters­burg för­sat­tes i ka­ta­strof­be­red­skap, och al­la tun­nel­ba­nesta­tio­ner i sta­den har stängts, upp­gav In­ter­fax. Sä­ker­he­ten har skärpts yt­ter­li­ga­re bå­de i S:t Pe­ters­burg och i Moskva.

Skärp­te sä­ker­he­ten.

FO­TO: AP

Tå­get för­stör­des helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.