Fak­ta: Terror­dåd i Ryss­land

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Här är en lis­ta över stör­re terror­dåd i Ryss­land på se­na­re år:

■■Oktober 2002. Mitt un­der på­gåen­de fö­re­ställ­ning tar be­väp­na­de tjetjens­ka se­pa­ra­tis­ter sig in på Dubrov­ka­te­a­tern i Moskva och tar över 800 per­so­ner som giss­lan, med krav på att Ryss­land ska läm­na Tjetje­ni­en. När po­lis och sä­ker­hets­tjänst stor­mar te­a­tern fy­ra da­gar se­na­re dö­das uppe­mot 150 per­so­ner, varav fler­ta­let på grund av den gas som spru­tas in för att sö­va gisslan­ta­gar­na.

■■Au­gusti 2003. En själv­mords­bom­ba­re i en last­bil full­pac­kad med spräng­äm­nen spräng­er ett mi­li­tär­sjuk­hus i Moz­dok i Nordos­se­ti­en. 50 dör.

■■Feb­ru­a­ri 2004. En själv­mord­bom­ba­re spräng­er sig själv och ett 40-tal and­ra till döds i en tun­nel­ba­ne­vagn i Moskva. Över 100 ska­das. Då­det har kopp­ling till kon­flik­ten i Tjetje­ni­en.

■■Au­gusti 2004. Två rys­ka in­ri­kes­plan kra­schar un­ge­fär sam­ti­digt ef­ter av­färd från Moskva. 90 per­so­ner dör. Om­bord på var­je plan finns en tjetjens­ka som miss­tänks ha or­sa­kat kra­schen.

■■Sep­tem­ber 2004. En sko­la i Beslan i rys­ka Nordos­se­ti­en in­tas av se­pa­ra­tis­ter som tar barn och lä­ra­re som giss­lan. Över 300 dör i sam­band med fri­tag­nings­för­sö­ket. Tjetje­ner tar på sig då­det.

■■Mars 2010. Två kvinn­li­ga själv­mords­bom­ba­re de­to­ne­rar ladd­ning­ar i Moskvas tun­nel­ba­na. Minst 40 per­so­ner dö­das och över 100 ska­das. En tjetjensk re­bel­le­da­re tar på sig då­det.

■■Ja­nu­a­ri 2011. I ett själv­mords­dåd på Moskva­flyg­plat­sen Do­mo­de­do­vo dö­das näs­tan 40 män­ni­skor. Även det­ta dåd har kopp­ling till kon­flik­ten i Tjetje­ni­en.

■■Oktober 2013. Två terror­dåd in­träf­far med nå­gon dags mel­lan­rum i Vol­go­grad. Själv­mords­bom­ba­re ut­lö­ser spräng­ladd­ning­ar på en tråd­buss och vid en tåg­sta­tion. Över 30 per­so­ner dö­das i de två då­den.

■■Oktober 2013. Ett ryskt plan stör­tar i Si­nai­ök­nen på väg från Sharm el-she­ikh i Egyp­ten. Al­la 224 om­bord dör. Moskva be­teck­nar det som ett terror­dåd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.