4 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan. 2002 un­der­teck­na­des ett av­tal om va­pen­vi­la mel­lan den an­go­lans­ka re­ge­ring­en och Uni­ta­rö­rel­sen. Det blev slu­tet på ett in­bör­des­krig som ha­de desta­bi­li­se­rat lan­det se­dan 1975.

* För 45 år se­dan. 1972 ne­ka­des aka­de­mi­le­da­mo­ten Karl Rag­nar Gi­e­row in­trä­de i Sov­je­tu­ni­o­nen. Re­san ha­de han tänkt gö­ra för att över­läm­na No­be­lin­sig­ni­er­na till 1970 år No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur, Alex­an­der Sol­sje­nit­syn. Två år se­nar ut­vi­sa­des Sol­sje­nit­syn och pas­sa­de då på att kom­ma till Stock­holm för att ta emot sitt pris.

* För 50 år se­dan. 1967 gick den po­pu­lä­re pro­gram­le­da­ren för ”The to­night show” John­ny Car­son i strejk. Tre vec­kor se­na­re var han till­ba­ka i ru­tan – med stör­re in­fly­tan­de över pro­gram­met, ett bätt­re om­kläd­nings­rum och en re­jäl lö­ne­för­höj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.