Upp­rört ef­ter dra­ma­tik

Falkenbergs BTK ra­sa­de mot Halm­stads ki­nes Chu­an Xi Han. – Det var re­spekt­löst det han gjor­de, sa Alex­an­der Fran­zén ef­ter Fb­tk-för­lus­ten i sud­den de­ath!

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Jo, ni läs­te rätt. Lag­mat­chen av­gjor­des i sud­den de­ath. Det var 3–3 ef­ter or­di­na­rie mat­cher och då fick la­gen ta ut två spe­la­re var som spe­la­de ett set per match.

Ibra­hi­ma Di­az ha­de ing­en stör­re chans mot Ha­rald An­ders­son, 6–11. På bor­det bred­vid stred Alex­an­der Fran­zén för att gö­ra ställ­ning­en li­ka och fixa två nya sud­den-mat­cher.

– Jag har ald­rig spe­lat så­dan här mat­cher för­ut. Ba­ra ett set. Det är en spe­ci­ell käns­la. Men man mås­te för­sö­ka spe­la som van­ligt. Ty­värr fick jag ing­en bra start, sa Alex­an­der.

HAN KOM UN­DER med 0–3 och fick job­ba i upp­förs­bac­ke. Vid ställ­ning­en 6–9 såg det mörkt ut. Men så spratt­la­de han till och fix­a­de 8–9 och ki­ne­sen var ska­kad.

Så fick ”Alex” ett jät­te­lä­ge att kvit­te­ra till 9–9, men smash­en i bra lä­ge gick i nät.

Så kom då den omdis­ku­te­ra­de match­bol­len där Chu­an Xi Han slog in den sam­ti­digt som han hop­pa­de upp på bor­det och skrek rakt ut.

– Jag vill helst in­te ut­ta­la mig om vad jag tyc­ker om det han gjor­de, det får stå för ho­nom. Han var väl nöjd att vin­na. Det är ju ett spel, ett krig, sa Alex­an­der Fran­zén.

MEN FICK ÄN­DÅ ur sig att det var re­spekt­löst och publi­ken bu­a­de kraf­tigt ef­ter mat­chen som fick ett li­te snöp­ligt slut.

Do­ma­ren Lennart Isaks­son vi­sa­de gult kort. Men mer hän­de in­te. Nå­got an­nat straff fick ki­ne­sen in­te.

FB­TK:S coach Erik Åh­man:

– Att han hop­par upp på bor­det ef­teråt är rik­tigt il­la, och HBTK kla­gar ju på att vå­ra spe­la­re skri­ker un­der mat­cher­na, me­na­de han.

HBTK-TRÄ­NA­REN ULF ”TICKAN” Carlsson för­sök­te dock to­na ner hän­del­sen ef­teråt:

– Det är väl osvenskt att gö­ra så men Chu­an vill så myc­ket så det var mer rik­tat mot ho­nom själv och in­te Alex ef­tersom han var be­svi­ken ef­ter för­lus­ten ti­di­ga­re. Sam­ti­digt mås­te man na­tur­ligt­vis vi­sa re­spekt för sin mot­stån­da­re.

Bak­grun­den till ki­ne­sens gläd­je­rop var att Alex­an­der Fran­zén ti­di­ga­re skrällt och spe­lat bort ho­nom med 3-1 i set. Ki­ne­sens blott and­ra för­lust i Ping­is­li­gan.

– Jag spe­la­de bra där även om det var ner­vöst och små mar­gi­na­ler. Men just nu är jag li­te tom i hu­vu­det, sa en märk­bar ta­gen Alex­an­der Fran­zén.

Fal­ken­berg ha­de verk­li­gen Halm­stad i bryg­ga. Ef­ter att Alex­an­der Fran­zén och Pa­da­sak Ta­ni­vi­riy­a­ve­cha­kul ha­de kvit­te­rat till 2–2 tog Ibra­hi­ma Di­aw och Pa­da­sak Ta­ni­vi­riy­a­ve­cha­kul förs­ta set i si­na näs­ta mat­cher, men ba­ra Di­aw kun­de full­föl­ja till vinst.

– DET GICK nog li­te för lätt för Pa­da­sak i förs­ta set. Han tap­pa­de fo­kus se­dan. Fick in­te i ord­ning på si­na re­tu­rer. Se­dan fal­le­ra­de det mesta, sa Erik Åh­man. Men FB­TK pres­sa­de Halm­stad. – Det var en ty­pisk slut­spels­match och just nu är det tungt för oss. Det var myc­ket käns­lor, sa Erik Åh­man.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

KÄMPADE OCH SLET. Alex­an­der Fran­zén är en här­lig li­ra­re. I sin or­di­na­rie match mot Chu­an Xi Han spe­la­de han stor ping­is. Ty­värr föll han i sud­den-mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.