Ta­lang­full back klar för War­berg

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

War­berg har gjort klart med 19-åri­ge Jesper Lars­son. Borå­sa­ren har skri­vit på för de kom­man­de tre åren och kom­mer när­mast från Borås IBF i di­vi­sion 1.

I ju­ni må­nad är han klar med gym­na­si­estu­di­er­na, pro­gram­met Fri­tid och häl­sa, i sin hemstad och är då re­do för spel.

– Snart är jag klar med kör­ko­ret, då kan jag pend­la ner till Var­berg, sä­ger Jesper Lars­son som in­te tve­ka­de att väl­ja War­berg:

– En jät­te­fin för­e­ning med myc­ket me­ri­ter. Det är ing­en klubb jag har tänkt ha ett mel­lan­hopp i, ut­an jag ser en fram­tid där.

Ett visst in­tres­se har det va­rit kring Lars­son, men in­te på den här ni­vån.

– Man blev näs­tan li­te star­struck när Kim­mo (Es­ke­li­nen) ring­de. Det är en gam­mal borå­sa­re som många ser upp till, även jag själv. Vad kan du till­fö­ra?

– En hung­er som ju­ni­or. Och vil­jan att ta mig fram­åt med ett of­fen­sivt back­spel.

JESPER HAR RYDBOHOLMS SK som mo­der­klubb. Men in­för den­na sä­song tog han ste­get till Borås IBF, där har han bland an­nat va­rit po­äng­gö­ran­de lag­kap­ten i Jas-la­get.

– Han har en fan­tas­tisk tek­nik och är väl­digt boll­trygg, den sto­ra ut­ma­ning­en för hans del är såklart att an­pas­sa sig till trä­nings­do­sen och det fy­sis­ka spe­let på elit­ni­vå. Med hans in­ställ­ning till id­rott är jag dock in­te det mins­ta oro­lig, han är ett fram­tids­namn i War­berg, sä­ger sport­che­fen Kim­mo Es­ke­li­nen på klub­bens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.