Hand­boll­för­bund ra­sar mot änd­rat be­slut

Hallands Nyheter - - Sporten -

HANDBOLL: Två 17-åri­ga hand­bolls­do­ma­re blev i mars ut­sat­ta för hets och hån av en le­da­re. Den ena do­ma­ren tog så il­la vid sig att hon in­te kla­ra­de av att dö­ma klart mat­chen, skri­ver Eskilstu­na Ku­ri­ren. Le­da­ren straf­fa­des av Mel­lan­svens­ka hand­boll­för­bun­det som stäng­de av per­so­nen för grovt osports­ligt be­te­en­de. Le­da­ren över­kla­ga­de dock be­slu­tet och fick rätt av Svens­ka hand­boll­för­bun­det, som upp­häv­de av­stäng­ning­en.

Det na­tio­nel­la för­bun­dets be­slut fick för­bun­det i Mel­lans­ve­ri­ge att ra­sa, och nu har he­la rätts­kom­mit­tén av­gått som följd.

– På nå­got sätt mås­te man mar­ke­ra. Svens­ka hand­boll­för­bun­dets rätts­kom­mit­té har in­te pra­tat med nå­gon av oss, ut­an de har kört sitt be­slut rakt av. Så det var drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över, sä­ger Tho­mas Käll­bom, som är sam­man­kal­lan­de i rätts­kom­mit­tén på Mel­lan­svens­ka han­boll­för­bun­det, till Eskilstu­na Ku­ri­ren.

Mel­lan­svens­ka hand­boll­för­bun­det har dess­utom över­kla­gat ären­det till Rik­sid­rotts­nämn­den.

– Vi vän­tar nu på om vi får pröv­nings­till­stånd el­ler in­te. Vi vill ju mar­ke­ra att vi in­te tyc­ker be­te­en­det är okej. Det är där­för vi tar det vi­da­re, för att vi står upp för vå­ra do­ma­re, sä­ger Pa­trick Erics­son, täv­lings- och do­mar­an­sva­rig på Mel­lan­svens­ka hand­boll­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.