”Jag viss­te in­te vad som var bra”

Att va­ra ”mel­lan jobb” har säl­lan en po­si­tiv klang. Men till­trä­dan­de för­bunds­kap­ten Pe­ter Ger­hards­son nju­ter av le­dig­he­ten – även om över­gång­en från herr- till dam­fot­boll sät­ter li­te gril­ler i hu­vu­det.

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­EL TIVEMO 031-62 40 00 jo­el.tivemo@gp.se

Från en näs­tan un­dan­skymd till­va­ro på Hi­sing­en till stän­digt me­di­aljus i Sol­na. Pe­ter Ger­hards­son för­be­re­der sig för att ta över som för­bunds­kap­ten för lands­la­get ef­ter som­ma­ren. En över­gång från en värld till en an­nan – med många nya in­tryck som mås­te be­ar­be­tas.

– Jag hål­ler på och sät­ter mig in i ni­vån ge­nom att tit­ta på mat­cher och spe­la­re. Det gäl­ler spe­la­re på lands­lagsni­vå, men ock­så U19- till U23-lands­la­gen. Jag för­sö­ker re­sa och se mat­cher­na och jag får se en del av vack­ra Sve­ri­ge. Det ar­be­tet kom­mer att in­ten­si­fie­ras runt påsk när da­mall­svens­kan drar igång. Jag är fot­boll­snörd och för­sö­ker se mat­cher­na li­ve när det pas­sar. Hur har över­gång­en va­rit?

– Det är in­te kons­ti­ga­re än att du by­ter till nors­ka Tip­pe­li­gan från all­svens­kan. Du mås­te sät­ta dig in i det. Nu har jag va­rit i all­svens­kan i 12 år och va­rit väl­digt in­sko­lad i se­ri­en. Men det tar in­te jät­te­lång tid att kom­ma in i det. Det var fram­förallt i bör­jan som jag viss­te in­te vad som var bra el­ler mind­re bra. Det bör­jar jag få en upp­fatt­ning om nu. Vil­ka in­tryck har du fått hit­tills?

– Det som är in­tres­sant är att la­gen spe­lar på oli­ka sätt. Svensk fot­boll är över­lag mer mång­fa­cet­te­rad än för­ut. Det finns en ny ge­ne­ra­tion trä­na­re och många av la­gen jag har sett spe­lar på oli­ka sätt.

I AU­GUSTI TAR Pia Sund­ha­ges tid som an­sva­rig för lands­la­get slut. Mar­bäcks re­pre­sen­tant i världs­fot­bol­len har styrt Sve­ri­ge i fem år – en tid då lands­la­get har spe­lat som vo­re det ett al­pland­skap. Mils­höga top­par har av­lösts av av­grunds­dju­pa da­lar. Sund­ha­ges sista vers som för­bunds­kap­ten blir som­ma­rens Em-slut­spel i Ne­der­län­der­na. Pe­ter Ger­hards­son föl­jer mäs­ter­ska­pet på plats.

DEN 25 APRIL lot­tas hös­tens Vm­kval vil­ket ger en vink om vil­ka mat­cher han kom­mer se un­der som­ma­rens EM. Fram till dess fylls var­da­gen mel­lan job­ben av sa­ker han in­te ha­de tid med som all­svensk hu­vud­trä­na­re.

– Jag le­ver och fro­das. Jag kol­lar på mat­cher, åker upp till för­bun­det då och då. Det hand­lar helt en­kelt om att jag be­va­kar de all­svens­ka la­gen och hit­tar ni­vån, sä­ger han.

– Se­dan har jag en kva­li­tets­grej för mig. Jag har en li­ten grabb som jag är pap­pa­le­dig med. Jag har ta­git ut pap­pa­le­dig­hets­da­gar­na nu och det är fan­tas­tiskt att gö­ra sa­ker med ho­nom. Han le­ver i nu­et och det är ba­ra att hänga på. Det har man in­te kun­nat gö­ra när man va­rit all­svensk trä­na­re. Det är en möj­lig­het till livs­kva­li­té.

Fa­mil­jen Ger­hards­son bor alltjämt kvar i Gö­te­borg. Men med för­bun­dets lo­ka­ler i Sol­na kom­mer en flytt­bil fö­ra dem mot öst­kus­ten in­nan all­va­ret bör­jar i au­gusti.

Ste­get från all­svens­kan till damlandslaget är stort. Nya spe­la­re. Nya för­vänt­ning­ar. En ny verk­lig­het. För Pe­ter Ger­hards­son är det and­ra gång­en han hop­par mel­lan dam- och herr­fot­bol­len. Mel­lan 1997 och 1998 ha­de han an­svar för Bä­linge IF.

– Jag pra­tar na­tur­ligt­vis med myc­ket folk som har er­fa­ren­het, bland an­nat för­bunds­kap­te­ner för and­ra lands­lag på dam­si­dan. Sam­ti­digt tyc­ker jag att det är väl­digt vik­tigt att man skaf­far sig en egen bild. När man tar över ett klubb­lag har vis­sa sa­ker gjorts på ett visst sätt, pre­cis som det är här. Det är vik­tigt att bil­da sig en egen upp­fatt­ning

”Är det nå­got jag har lärt mig un­der de här åren är det att tea­met är väl­digt vik­tigt”

om hur man vill ha det. Mag­nus Wik­man (ny­li­gen an­ställd som as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten till Ger­hards­son, red anm) kom­mer jag bol­la tak­tik och det spel­mäs­si­ga med, sä­ger han.

– Är det nå­got jag har lärt mig un­der de här åren är det att tea­met är väl­digt vik­tigt. Vi blir som en fot­bolls­fa­milj. Det är vik­tigt att det är klart när vi kör i gång. Hur sugen är du på att bör­ja nu?

– Det är helt klart så att det ska bli jät­te­kul att kom­ma igång. Men det gäl­ler att nju­ta av det här till­fäl­let när jag verk­li­gen kan tit­ta och sor­te­ra. Det är en in­tres­sant start­sträc­ka nu.

Bild: ANDRE­AS L ERIKS­SON

FÖR­BE­REDD. I no­vem­ber pre­sen­te­ra­des Pe­ter Ger­hards­son som ny för­bunds­kap­ten. Ef­ter som­ma­ren tar han över ef­ter Pia Sund­ha­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.