Pa­rasport­bas po­si­tiv till OS i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS DANIELSSON TT

Den in­ter­na­tio­nel­la pa­ra­lym­pis­ka kom­mit­téns ord­fö­ran­de Sir Philip Cra­ven är po­si­tiv till det svens­ka in­tres­set för vin­ter-os och pa­ra­lym­pics 2026. – De ut­ma­ning­ar som en svensk an­sö­kan står in­för kan man li­ka gär­na kal­la möj­lig­he­ter, sä­ger Cra­ven.

Ef­ter drygt 16 år som ord­fö­ran­de i in­ter­na­tio­nel­la pa­ra­lym­pis­ka kom­mit­tén (IPK) tac­kar den 66-åri­ge brit­ten för sig i sep­tem­ber. I hel­gen be­sök­te han Stock­holm, in­bju­den av de nor­dis­ka pa­rasport­för­bun­den som vill tac­ka ho­nom för lång och tro­gen tjänst.

Väl på plats fick han för­stås ock­så fått frå­gan om hur han ser på det svens­ka in­tres­set att bli värd för Pa­ra­lym­pics- och vin­ter-os 2026.

– Det finns en stor pas­sion för parasport i Sve­ri­ge, ett land som all­tid har va­rit långt fram­me i de här sam­man­hang­en, sä­ger Cra­ven.

ÄVEN FRÅ­GAN OM hur han ser på av­stån­den mel­lan Stock­holm, den ort där de fles­ta Pa­ra­lym­pics- och Os-spor­ter­na är tänk­ta att hål­la till, och Åre och Falun, som är al­ter­na­ti­va or­ter för bland an­nat al­pi­na fart­gre­nar och back­hopp­ning, får ett ar­tigt svar:

– Jag miss­tän­ker att ni in­te kom­mer att byg­ga järn­vä­gar för hög­has­tig­hets­tåg kors och tvärs ge­nom lan­det som man gjor­de in­för Pe­king-os, men se det så här – de ut­ma­ning­ar som en svensk an­sö­kan står in­för kan man li­ka gär­na kal­la möj­lig­he­ter.

För­ra gång­en SOK (Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té) vi­sa­de in­tres­se för ett svenskt värd­skap för OS och Pa­ra­lym­pics var in­för vin­ter­spe­len 2022. Den gång­en föll pla­ner­na se­dan en ma­jo­ri­tet i Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ge va­rit kall­sin­ni­ga till pla­ner­na på ett gi­gan­tiskt spor­te­ve­ne­mang i hu­vud­sta­den.

– Det hand­lar om att få al­la att in­se vad Pa­ra­lym­pics och OS hand­lar om. Det hand­lar om nå­got stör­re än ba­ra id­rott, om en an­da där män­ni­skor möts, kny­ter band och kom­mer när­ma­re varand­ra. Jag är sä­ker på att ett OS och Pa­ra­lym­pics i Sve­ri­ge skul­le bi­dra till ett enormt en­ga­ge­mang, men det gäl­ler för dem som vill ha eve­ne­mang­et hit att kom­mu­ni­ce­ra sitt bud­skap. Och det kom­mer att bli lät­ta­re den här gång­en.

PHILIP CRA­VEN VAR en av de le­da­re som hår­dast fö­re­språ­ka­de att Ryss­land skul­le ute­stäng­as från fjol­å­rets Pa­ra­lym­pics i Rio de Ja­nei­ro, en syn­punkt som fick ge­hör än­da upp i id­rot­tens skil­je­dom­stol.

I näs­ta års Pa­ra­lym­pics i Py­e­ong­chang i Syd­ko­rea, hop­pas Cra­ven att de rys­ka pa­ra­lym­pi­er­na är till­ba­ka, trots de all­var­li­ga dop­nings­an­kla­gel­ser­na mot lan­det.

– Tid kan ver­ka he­lan­de. Bå­de vi och IOK har bätt­re re­la­tio­ner med de rys­ka myn­dig­he­ter­na, sä­ger Cra­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.