Vå­gor min­ner om de sak­na­de

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 ma­lin.ei­re­felt@hn.se

Tsu­na­min 2004 tog 543 svenskars liv. Nu är det be­stämt hur min­nes­mär­ket kom­mer se ut. ”Jät­te­fint”, tyc­ker fal­ken­ber­ga­ren So­fie Isaks­son som för­lo­ra­de si­na för­äld­rar i Thai­land.

På upp­drag av re­ge­ring­en har Sta­tens fas­tig­hets­verk och Sta­tens konstråd ar­ran­ge­rat en täv­ling där konst­nä­rer har fått skic­ka in idéför­slag till hur ett minnesmärke, kal­lat min­nes­vård, över dem som om­kom i tsu­na­min 2004 ska se ut.

– Vi i an­hö­riggrup­pen ”Vi som finns” har va­rit med un­der he­la pro­ces­sen, sä­ger So­fie Isaks­son från Fal­ken­berg, som för­lo­ra­de si­na för­äld­rar i flod­vå­gen 2004.

3 april blev det klart att den dans­ka konst­nä­ren Lea Por­sa­ger, dok­to­rand på Konst­hög­sko­lan i Mal­mö, har gjort det vin­nan­de ver­ket ”Gra­vi­ta­tio­nal Ripples” som ska byg­gas upp på Djur­går­den i Stock­holm.

– Jag tyc­ker att det ser jät­te­fint ut. Jag har in­te kun­nat åka och tit­ta på de fem för­sla­gen i Stock­holm. Jag har ba­ra sett dem på bild. Jag li­tar på att ju­ryn och de från an­hö­rig­fo­ru­met har fat­tat ett bra be­slut, sä­ger So­fie Isaks­son.

EN ANIMERAD BILD vi­sar hur det kom­mer se ut. Val­lar, som lik­nar vå­gor, kom­mer byg­ga upp en for­ma­tion som kal­las Fi­bo­nac­ci-spi­ra­len, som åter­finns på många plat­ser i na­tu­ren, som i ga­lax­er, sni­gel­hus och sol­ro­sor bland an­nat. Val­lar­na ska prydas av blom­mor. Sve­ri­ges Ra­dio har pra­tat med an­hö­ri­ga som har re­a­ge­rat ne­ga­tivt på att ver­ket fö­re­stäl­ler just vå­gor. Men det har So­fie Isaks­son inga pro­blem med.

– Jag har inga sär­skil­da åsik­ter om det. Jag tyc­ker in­te att det är job­bigt, sä­ger So­fie Isaks­son.

”I min­nes­vår­dens cent­rum finns en stor oval for­ma­tion med in­gra­ve­ra­de namn på om­kom­na i flod­våg­ska­ta­stro­fen”, skri­ver Sta­tens konstråd. Från bör­jan var det in­te själv­klart att nam­nen på de om­kom­na skul­le stå med.

– Det är ef­ter­läng­tat att det ska bli fär­digt. Att nam­nen skul­le stå med har va­rit vik­tigt för många av oss. Där­för har pro­ces­sen ta­git li­te läng­re tid, för att den frå­gan skul­le ut­re­das, sä­ger So­fie Isaks­son.

– För vår del ha­de det känts, in­te me­nings­löst, men att det in­te alls ha­de fått sam­ma vär­de ut­an namn, fort­sät­ter hon.

NU KOM­MER DET stå An­ne-christi­ne Modée Isaks­son och Sven-an­ders Isaks­son, nam­nen på So­fie och hen­nes sys­ter Fri­da Isaks­sons för­äld­rar.

– Det är svårt att sä­ga hur man kom­mer på­ver­kas och vad plat­sen kom­mer fyl­la för funk­tion, men är man i Stock­holm kom­mer man själv­klart vil­ja åka dit. Vi har en grav­plats och en sten att gå till men min­nes­plat­ser kan än­då fyl­la en fin funk­tion. Man får en chans att min­nas till­sam­mans och ger and­ra ut­an­för en chans att på­min­nas.

Min­nes­vår­den ska bli klar för in­vig­ning till som­ma­ren 2018.

Bild: STA­TENS KONSTRÅD

VÅ­GOR I LANDSKAPET. Det vin­nan­de ver­ket he­ter ”Gra­vi­ta­tio­nal Ripples” och är fram­ta­get av konst­nä­ren Lea Por­sa­ger.

Bild: OLA FOLKESSON/AR­KIV

SYSTRARNA. HN träf­fa­de So­fie och Fri­da Isaks­son 2014, tio år ef­ter tsu­na­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.