Fak­ta:

Bak­grund

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Källa: STA­TENS KONSTRÅD

* Re­ge­ring­en gav 2014 Gunilla Malm­borg upp­dra­get att va­ra en na­tio­nell sam­ord­na­re för min­nes­vår­den. Hon kon­tak­ta­de an­hö­ri­ga och när­stå­en­de om frå­gor som vil­ken käns­la min­nes­vår­den ska för­med­la och hur den ska an­vän­das. I maj 2015 pre­sen­te­ra­de Malm­borg sitt för­slag att min­nes­vår­den skul­le pla­ce­ras på söd­ra Djur­går­den i Stock­holm och att en täv­ling ska hål­las för den konst­när­li­ga ge­stalt­ning­en av plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.