Ol­jeläc­ka nä­ra käns­ligt djur­liv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En un­der­vat­tens­led­ning läc­ker ut ol­ja i ett om­rå­de som är vik­tigt för den utrot­nings­ho­ta­de vit­va­len, rap­por­te­rar myn­dig­he­ter i Alas­ka.

Läc­kan kom­mer från en pi­pe­li­ne mel­lan två pro­duk­tions­platt­for­mar i Cook In­let, en stor havs­vik i Alaska­gol­fen. Fö­re­ta­get Hil­corp har stängt bå­da platt­for­mar­na ef­ter läc­kan och led­ning­en drivs nu med mins­kat tryck, en­ligt Alas­kas mil­jö­de­par­te­ment ADEC. Hil­corp upp­skat­tar att mind­re än 40 li­ter ol­ja har läckt ut, men myn­dig­he­ter­na har in­te be­kräf­tat siff­ran och sä­ger att det in­te är sä­kert att det har slu­tat läc­ka.

– Det mins­ka­de tryc­ket bör mi­ni­me­ra mäng­den som släpps ut från läc­kan, sä­ger Kristin Ry­an vid ADEC.

De vit­va­lar som sim­mar i om­rå­det lista­des som utrot­nings­ho­ta­de 2008, och ett stort om­rå­de är se­dan 2011 skyd­dat för att säk­ra ar­tens fort­lev­nad. I om­rå­det finns ock­så and­ra utrot­nings­ho­ta­de djur, bland an­nat Stel­lers sjö­le­jon och knöl­val.

Or­sa­ken till läc­kan är okänd och ut­reds.

Hil­corp fick i för­ra vec­kan vid­ta åt­gär­der ef­ter att en gas­led­ning bör­ja­de läc­ka i Cook In­let.

”Vi är väl­digt oro­li­ga för vad det in­ne­bär för Cook In­lets vit­va­lar med dubb­la olyc­kor med en ol­jeläc­ka och en gas­läc­ka un­der sam­ma sä­song”, skri­ver Miyo­ko Sa­kashita vid Cent­ret för bi­o­lo­gisk mång­fald, i ett ut­ta­lan­de. (Tt­reu­ters)

FO­TO: MARK THIESSEN/AP

En ol­jeläc­ka har drab­bat Cook In­let i Alas­ka i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.