Fak­ta: Så kän­ner du igen en pi­rat­ko­pia på nä­tet

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Kol­la upp säl­ja­rens iden­ti­tet.

* Läs and­ra kun­ders om­dö­men.

* Kol­la upp om webb­plat­sen till­de­lats ett trygg­hets­mär­ke.

* Ut­vär­de­ra om webb­plat­sen upp­levs pro­fes­sio­nell.

* Kol­la upp di­na kon­su­menträt­tig­he­ter på webb­plat­sen.

* Un­der­sök bil­den på pro­duk­ten.

* Un­der­sök pri­set på pro­duk­ten.

* Kol­la ef­ter auk­to­ri­se­ra­de åter­för­säl­ja­re på pro­duk­tens of­fi­ci­el­la webb­plats.

* Be­ta­la med säk­ra be­tal­nings­me­to­der.

* Var upp­märk­sam på om pro­duk­ten har ori­gi­nal­de­lar. Källa: Kon­su­ment Eu­ro­pa. He­la för­kla­ring­en till tip­sen på gp.se/livs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.