Kän­di­sar vit­sar med djur­klipp

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

Kän­di­sar täv­lar, men dju­ren har hu­vud­rol­len i ”Hur gör djur”. An­na Blom­berg stäl­ler frå­gor­na.

På 1990-ta­let sän­des in­sla­get ”Hur gör djur?” i SVT:S ”Sön­dags­öp­pet”. Kän­da gäs­ter fick se film­klipp med djur, och när fil­men pa­u­sa­des gäll­de det att gis­sa vad dju­ret skul­le gö­ra här­näst.

Nu väc­ker TV3 liv i for­ma­tet och gör en hel frå­ge­sport om djur. Två kän­dislag ställs mot varand­ra. Pro­gram­le­da­re är ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren An­na Blom­berg. Hon är känd för si­na imi­ta­tio­ner, men rol­len som pro­gram­le­da­re är ny.

– Det är en helt ny er­fa­ren­het att va­ra mig själv och le­da ett pro­gram. Att få in­struk­tio­ner i en hör­s­näc­ka och tän­ka på att vän­da sig till rätt ka­me­ra, sä­ger hon. I pre­miä­ren täv­lar Katrin

Sund­berg och An­ders Bag­ge mot Lai­la Bag­ge och Ric­kard Ols­son.

Fo­to: John­ny Woh­lin/tv3

Ko­mi­kern An­na Blom­berg är pro­gram­le­da­re för den nya frå­ge­spor­ten ”Hur gör djur?”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.