Fak­ta:

The­re­se Bern­ts­sons kar­riär som Ica-hand­la­re

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Bör­ja­de ef­ter gym­na­si­et på Ica hem­ma i Tvåå­ker, där hon föd­des 1985 (med ef­ter­nam­net Lars­son). * När hon vär­va­des av elit­se­ri­e­la­get Pix­bo 2006 kom­bi­ne­ra­de hon in­ne­ban­dyn med att ar­be­ta på Ica Su­per­mar­ket i Kär­ra, som ha­de en om­sätt­ning på 80 mil­jo­ner kro­nor per år. Hon fick snart er­sät­ta bu­tiks­che­fen, som blev gra­vid, och gå två ettå­ri­ga ut­bild­ning­ar (bu­tiks­chef och fö­re­tags­le­da­re) vär­da 250000 kr. * 2012 flyt­ta­de hon hem till Var­berg och tog över Ica-bu­ti­ken i Hun­nestad. 2014 ut­sågs hon till Årets fö­re­ta­ga­re i Var­bergs kom­mun. Se­nas­te bok­slu­tet vi­sa­de en om­sätt­ning på cir­ka 12 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.