Det sä­ger myn­dig­he­ter­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

”Sam­man­fatt­nings­vis ser vi om­rå­det som olämp­ligt för en kraf­tig för­tät­ning och an­ser att det­ta bör gö­ras i ett mer läm­pat bo­stads­om­rå­de där kul­turmil­jön in­te är li­ka käns­lig.” Kul­turmil­jö Hal­land ”Om plan­för­sla­get ge­nom­förs ris­ke­rar det att för­vans­ka om­rå­dets ka­rak­tär och dess kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de kraf­tigt. En riv­ning av de två punkt­hu­sen skul­le in­ne­bä­ra att en av års­ring­ar­na i om­rå­det ra­de­ras och en för­tät­ning i fö­re­sla­gen om­fatt­ning skul­le splitt­ra det en­het­li­ga ut­tryc­ket och or­sa­ka stor skada på kul­turmil­jön.” Kultur- och fri­tids­nämn­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.