Ut­ma­ning att mins­ka skol­gap

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■UTBILDNING. Kun­skaps­ga­pet mel­lan ele­ver med oli­ka so­cio­e­ko­no­misk bak­grund har ökat i Sve­ri­ge, vi­sa­de den se­nas­te Pi­sa­rap­por­ten. Mer mås­te gö­ras för att mins­ka klyf­tor­na i den svens­ka sko­lan, kon­sta­te­rar Pi­sa­che­fen Andre­as Schleicher.

– Det kom­mer att krä­vas en del djär­va grepp, sä­ger Schleicher.

Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) sä­ger att det är bråt­tom att över­byg­ga de väx­an­de ga­pen, an­nars slu­tar de in­te att växa.

– Ojäm­lik­het i skol­sy­ste­met ska ald­rig ac­cep­te­ras i sko­lan, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.