Ulf Brunn­berg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 70 år den 7 april. Gör: Skå­de­spe­la­re och film­pro­du­cent.

Bor: Li­din­gö ut­an­för Stock­holm.

Fa­milj: 21-årig dot­ter.

Så fi­rar han fö­del­se­da­gen: “Ge­nom att göm­ma mig!”

Om att fyl­la 70: “Det känns ‘jaså’, ing­et märk­vär­digt.”’ * Po­li­tiskt en­ga­ge­mang: “Jag har va­rit kom­mun­po­li­ti­ker (bor­ger­li­ga lo­kal­par­ti­et Li­din­gö­par­ti­et) och grun­dat Djur­går­den och Lil­la Vär­tans mil­jö­skydds­för­e­ning i bör­jan av 1980-ta­let. Nu har jag stått fär­digt på bar­ri­ka­der­na så nu får en an­nan ge­ne­ra­tion ta över. Jag ska nju­ta av min pen­sion.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.