Sol, vär­me och ska­pa­de min­nen

Hallands Nyheter - - Livets Gång - NINA CARLSSON

Jag har pre­cis av­slu­tat en vec­kas vis­tel­se på Lan­za­ro­te till­sam­mans med mi­na barn – en av de all­ra bäs­ta re­sor­na jag gjort i mitt liv. Att få um­gås med si­na barn dyg­net runt i fle­ra da­gar är fan­tas­tiskt på många sätt. Fan­tas­tiskt job­bigt ibland ock­så såklart, men det po­si­ti­va över­vä­ger helt klart. Man hin­ner med att ba­ra va­ra – ut­an att stres­sa med läx­or, mat­lag­ning och ti­di­ga fri­tids­läm­ning­ar. Man får chans att ba­ra chil­la, som min 10-åring ut­tryc­ker det.

DET ÄR NÅ­GOT visst med att re­sa själv med si­na barn. Visst, det är kul att kun­na de­la upp­le­vel­ser­na med den and­re för­äl­dern, men i da­gens sam­häl­le är ju en hän­del­se lätt att för­e­vi­ga med ett sms el­ler film­klipp. Det kan fak­tiskt va­ra snudd på till­freds­stäl­lan­de att få va­ra i fo­kus även som för­äl­der - att få kän­na sig som en su­per­hjäl­te när bar­nen tyc­ker att man är cool som ord­nar taxi, el­ler blixt­snabbt kal­lar på hjälp när bröd­ros­ten i ho­tell­rum­met ger kort­slut­ning i he­la lä­gen­he­ten.

Det har va­rit un­der­bart att få se och upp­le­va ett nytt res­mål till­sam­mans – och många gång­er sett ur bar­nens ögon. Att se dem växa med nya upp­le­vel­ser och er­fa­ren­he­ter – som till ex­em­pel stolt­he­ten hos 10-åring­en när han för förs­ta gång­en själv köp­te glass i af­fä­ren, och dess­utom kun­de pra­ta eng­els­ka med ex­pe­di­ten.

EL­LER ATT STAN­NA till på en trot­to­ar­kant och un­der­sö­ka en död kac­ker­lac­ka. Dis­ku­te­ra hur den kan ha ham­nat där, och huruvi­da den är död el­ler ba­ra so­ver väl­digt, väl­digt hårt… Vi har sprung­it i mäng­der av bu­ti­ker i jakt på den per­fek­ta kep­sen – den med rätt färg­sätt­ning och rätt böj på skär­men – som fal­ler min trend­käns­li­ge 10-åring i sma­ken.

Jag har lärt mig att as­so­ci­e­ra var­je djur vi mö­ter med en Po­ke­mon­fi­gur. Bland det vik­ti­gas­te hos 6-åring­en just nu. Fått sva­ra frå­gor som: ”Mam­ma, vem ploc­kar ner al­la ko­kosnöt­ter från pal­mer­na?”, el­ler ”Vem var det som upp­fann värl­den?”. Små och sto­ra fi­lo­so­fis­ka frå­gor som man kanske in­te all­tid hin­ner med i en hek­tisk var­dag.

VI SKA­PA­DE EG­NA små kvälls­ri­tu­a­ler ef­ter här­li­ga da­gar med sol och bad. Som att spe­la Yatzy på bal­kong­en in­nan kväl­lens re­stau­rang­be­sök, och se­na­re lig­ga på mage i dub­bel­säng­en och för­sö­ka tit­ta på strea­ma­de tv-pro­gram med ett uselt in­ter­net. Små, men oer­hört vär­de­ful­la upp­le­vel­ser för oss al­la tre.

Nu är jag hem­ma i Sve­ri­ge igen med mi­na sol­brän­da ung­ar – re­do att åter­i­gen ta mig an var­da­gens mer el­ler mind­re ro­li­ga upp­gif­ter. Med oss i ba­ga­get hem ha­de vi in­te ba­ra en mas­sa smuts­tvätt och tax­free-va­ror – nej, det vik­ti­gas­te av allt är al­la fan­tas­tis­ka min­nen vi tre har ska­pat till­sam­mans.

Vi har sprung­it i mäng­der av bu­ti­ker i jakt på den per­fek­ta kep­sen – den med rätt färg­sätt­ning och rätt böj på skär­men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.