Ett kläng­an­de för ett säk­ra­re ar­bets­liv

SÄ­KER­HET: 6000 olyc­kor per år i bygg­bran­schen. Men Her­mans­son Bygg­ställ­ning­ar i Fal­ken­berg är ett ex­em­pel på hur bran­schen övar sä­ker­het.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

En fre­dags­mor­gon i mars har fö­re­ta­get Her­mans­son Bygg­ställ­ning­ar i Fal­ken­berg mon­te­rat en ställ­ning vid sitt kon­tor på Smed­je­holm, för att dril­la si­na an­ställ­da i rädd­ning häng­an­de i se­le.

– DET ÄR ing­en ut­bild­ning som krävs, men den är ef­ter­frå­gad av mon­tö­rer­na själ­va och vi tyc­ker att det är vik­tig att ge den, sä­ger Niklas Hå­kans­son, ad­mi­nist­ra­tör i fö­re­ta­get.

Ut­bil­da­ren Jo­a­kim Tun­je från fö­re­ta­get Cresto i Halm­stad in­stru­e­rar hur man fi­rar sig ner, fäs­ter drag­li­nor och kan vin­scha in en kam­rat som ska­dad, el­ler kanske med­vets­lös, bli­vit häng­an­de i sin sä­ker­hets­se­le. Ett in­te osan­no­likt olycks­för­lopp för ställ­nings­mon­tö­rer i ar­be­te.

– Tack och lov har vi här på fö­re­ta­get va­rit för­sko­na­de från all­var­li­ga olyc­kor. Det är vik­tigt att hål­la sä­ker­hets­tän­kan­det högt och mot­ver­ka en macho­kul­tur som gör att man ibland blir oför­sik­tig, sä­ger Anders Her­mans­son som bör­ja­de i fö­re­ta­get med som­mar­jobb i ton­å­ren.

Nu­me­ra, vil­ket ju fram­går av nam­net, äger han fö­re­ta­get med 30 an­ställ­da och 25 mil­jo­ner kro­nor i års­om­sätt­ning.

Her­mans­son Bygg­ställ­ning­ar mon­te­rar ställ­ning­ar i en bygg­bransch som upp­le­ver en boom, och un­der de se­nas­te två vec­kor­na har fy­ra nya ställ­nings­mon­tö­rer an­ställts i fö­re­ta­get.

MEN BYGG­BRAN­SCHEN ÄR ock­så en olycksdrabbad verk­sam­het. 45 per­so­ner mis­te li­vet i ar­bets­platso­lyc­kor i Sve­ri­ge un­der fjol­å­ret, nio av dem in­om bygg­bran­schen (som till­sam­mans med trans­port­sek­torn är värst drab­bad). En­ligt ar­bets­mark­na­dens för­säk­rings­sta­tistik in­träf­far det år­li­gen cir­ka 6000 ar­bets­platso­lyc­kor in­om bygg­bran­schen i Sve­ri­ge, där 2 000 är av all­var­li­ga­re ka­rak­tär och le­der till sjuk­skriv­ning i minst en må­nad, el­ler till en be­stå­en­de ska­da.

Bygg­bran­schen för­sö­ker dock kraft­sam­la, med en am­bi­tiös och möj­li­gen omöj­lig vi­sion om att ”hål­la nol­lan”, fö­re­byg­ga al­la all­var­li­ga olyc­kor.

Och ut­bild­nings­da­gen hos Her­mans­son Bygg­ställ­ning­ar är ett ex­em­pel på hur en­skil­da fö­re­tag hål­ler igång sä­ker­hets­ar­be­tet.

– Jag gil­lar att fö­re­tag tar så­da­na här ini­ti­a­tiv, sä­ger Jo­a­kim Tun­je, sä­ker­hets- och rädd­nings­ut­bil­da­re på Halm­stad­fö­re­ta­get Cresto som kon­stru­e­rar och ut­veck­lar fall­skydds­ut­rust­ning.

– Jag job­bar med ut­bild­ning på hel­tid, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. Se­na­re i vår ska jag iväg till Jor­da­ni­en. Och även om sä­ker­hets­tän­kan­det va­ri­e­rar stort, så går det ab­so­lut åt rätt håll, sä­ger han.

PA­TRIK PÄ­IVÄRIN­TA FRÅN Slö­inge, en ve­te­ran bland ställ­nings­mon­tö­rer, är en av dem som övar den­na dag, häng­an­de i bygg­ställ­ning­en.

– När job­bet är som mest risk­fyllt? Jag skul­le sä­ga i snö och regn, och det är ju in­te så kons­tigt.

Han har job­bat 17 år som ställ­nings­mon­tör, de se­nas­te tre-fy­ra hos Her­mans­son.

– Det var en till­fäl­lig­het att jag blev ställ­nings­mon­tör. Jag var ar­bets­lös, ef­ter att ha job­bat

Bild: OLA FOLKESSON

RÄDDNINGSÖVNING. Ställ­nings­mon­tö­rer­na To­bi­as For­sell och Pa­trik Pä­ivärin­ta fi­rar sig ner.

Bil­der: OLA FOLKESSON

ÖVNING HOS HER­MANS­SON BYGG­STÄLL­NING­AR. Ställ­nings­mon­tö­rer­na To­bi­as For­sell och Pa­trik Pä­ivärin­ta fi­rar sig ner i till sy­nes tun­na men yt­terst star­ka li­nor av ara­mid, en syn­te­tisk fi­ber­pro­dukt, an­vänd­ba­ra om nå­gon be­hö­ver und­sät­tas på hög höjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.