Tun­neln ut­an­för pla­ner­na

OSÄKERT: Tra­fik­ver­ket har fått i upp­drag att ta fram en ny na­tio­nell trans­port­plan. Två pro­jekt är pri­o­ri­te­ra­de men in­te Var­bergs­tun­neln.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Re­ge­ring­en har nu gett Tra­fik­ver­ket i upp­drag att upp­rät­ta ett för­slag till en ny na­tio­nell trans­port­plan. Egent­li­gen var det sagt att di­rek­ti­vet skul­le kom­ma re­dan till det se­nas­te års­skif­tet men det har allt­så bli­vit fy­ra må­na­der för­se­nat.

Den nya na­tio­nel­la trans­port­pla­nen in­ne­hål­ler pla­ne­ring för åren 2018-2029 och in­for­ma­tion om hur peng­ar­na ska för­de­las. Vil­ka pro­jekt in­om vägar, järn­vä­gar, sjö­fart och luft­fart som ska fin­nas med anges.

TRA­FIK­VER­KET HAR NU fram till sista au­gusti på sig att läg­ga puss­let ut­i­från re­ge­ring­ens öns­ke­mål. Se­dan kom­mer re­ge­ring­en att fat­ta be­slut om ett år, nå­gon gång marsa­pril 2018.

Re­ge­ring­en har valt att öron­mär­ka två ob­jekt. Det ena är Ost­län­ken, en hög­has­tig­hetsjärn­väg mel­lan Jär­na och Lin­kö­ping. Kost­na­den be­räk­nas lig­ga på cir­ka 50 mil­jar­der kro­nor och blir ett av de störs­ta in­fra­struk­tur­pro­jek­ten i lan­det.

– Det and­ra ob­jek­tet var en ny­het för oss. En hög­has­tig­hetsjärn­väg mel­lan Häss­le­holm och Lund. Om det var trångt att få med al­la pro­jekt ti­di­ga­re så kom­mer det att bli än­nu träng­re nu, sä­ger Håkan Wennerström, re­gi­on­di­rek­tör Tra­fik­ver­ket.

DEN TOTALA BUDGETEN lig­ger på cir­ka 622 mil­jar­der kro­nor, hälf­ten ska gå till in­ve­ste­ring­ar och res­ten till drift och un­der­håll bland an­nat.

Var­bergs­tun­neln fanns in­te med i di­rek­ti­vet och det var hel­ler in­te för­vän­tat.

Om re­ge­ring­ens öns­ke­mål om hög­has­tig­hetsjärn­vä­gar­na kom­mer att på­ver­ka dub­bel­spårs-ut­bygg­na-

den och tun­nel­byg­get är för ti­digt att sä­ga, en­ligt Wennerström.

ÄVEN OM TRA­FIK­VER­KET tar med Var­bergs­tun­neln i sin plan är det se­dan re­ge­ring­en som har sista or­det.

– Re­ge­ring­ar har änd­rat på Tra­fik­ver­kets för­slag ti­di­ga­re, sä­ger han.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-char­lot­te Sten­kil (M) kän­ner stor till­tro till att Tra­fik­ver­ket tar med Var­bergs­tun­neln.

– Vi har lagt ner myc­ket ener­gi för att få till med­fi­nan­sie­rings­av­ta­let och ha­de ett mö­te för­ra vec­kan med Tra­fik­ver­ket bland and­ra. Även om de in­te kan lo­va nå­got så är de helt in­ne på att den fe­lan­de län­ken som vi står för måste på plats, sä­ger hon.

”Om det var trångt att få med al­la pro­jekt ti­di­ga­re så kom­mer det att bli än­nu träng­re nu” HÅKAN WENNERSTRÖM

re­gi­on­di­rek­tör Tra­fik­ver­ket

I vän­tan på att det de­fi­ni­ti­va be­ske­det om Var­bergs­tun­neln kom­mer fort­skri­der ar­be­tet som om det re­dan vo­re klart. Hamn­flyt­ten pla­ne­ras och ett plan­pro­gram tas fram för Väs­ter­port. Stu­die­be­sök görs i Helsing­borg och Norr­kö­ping för att få tips från lik­nan­de pro­jekt.

– Nu blir det vik­tigt att upp­vak­ta och lob­ba mot re­ge­ring­en, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

*

1995. Kom­mu­nen och Ban­ver­ket un­der­teck­nar ett av­tal om tun­nel­byg­ge. * *

1998. För­pro­jek­te­ring­en med mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning för Var­bergs­tun­neln är mo­gen att god­kän­nas av läns­sty­rel­sen.

1996. Ett nytt av­tal skrivs. I det­ta pri­o­ri­te­ras tun­nel­byg­get in i Ban­ver­kets lång­tids­plan för 1998-2007. * *

2000. En för­stu­die lig­ger klar den 15 feb­ru­a­ri. Den in­ne­hål­ler tre al­ter­na­tiv: Ut­bygg­nad ut­med be­fint­lig sträck­ning, tun­nel un­der sta­den, ut­bygg­nad ös­ter om sta­den.

1999. Den nya mil­jö­lag­stift­ning­en trä­der i kraft den 1 ja­nu­a­ri. Ban­ver­ket star­tar en ny utred­ning en­ligt den. * *

2003. Stads­mil­jö­tun­neln är de­fi­ni­tivt be­slu­tad, även av Ban­ver­ket. En ny järn­vägs­sta­tion med re­se­cent­rum ska byg­gas. Tun­neln ska bör­ja vid den nya sta­tio­nen.

2002. Nu görs en järn­vägs­ut­red­ning. Då finns ba­ra två al­ter­na­tiv kvar: An­ting­en får en­kel­spå­ret ge­nom Varberg va­ra som det är, el­ler ock­så byggs en tun­nel (två va­ri­an­ter finns att väl­ja mel­lan). * * 2006. Tillåt­lig­hets­pröv­ning hos re­ge­ring­en.

2004-2008. Var­bergs­tun­neln skjuts gång ef­ter an­nan på fram­ti­den till för­mån för and­ra järn­vägs­pro­jekt. * *

2009. Med­fi­nan­sie­ring­en teck­nas mel­lan Ban­ver­ket, var­bergs kom­mun, Re­gi­on Hal­land och Jern­hu­sen.

2008. Tun­nel­pro­jek­tet har med ti­den bli­vit allt dy­ra­re, del­vis på grund av Eu-krav. Prislap­pen be­räk­nas till 1,8 mil­jar­der kro­nor. Var­bergs kom­mun er­bju­der sig att bi­dra med 290 mil­jo­ner. NYA SPÅR. Tra­fik­ver­ket har nu fått i upp­drag av re­ge­ring­en att ta fram en ny na­tio­nell trans­port­plan för 2018-2029. Men om Var­bergs­tun­neln kom­mer att fin­nas med får vi ve­ta först i slu­tet av au­gusti.

Bild: KARI HOLMWALL/ARKIV

HÅKAN WENNERSTRÖM.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

*

2010. Tra­fik­ver­ket bil­das. Tra­fik­ver­ket kom­plet­te­rar tillåt­lig­hets­an­sö­kan. Var­bergs kom­mun an­tar en ny för­dju­pad över­sikts­plan med centralt sta­tions­lä­ge och tun­nel som för­ut­sätt­ning för fram­ti­da stads­u­veck­ling. *

2011. Öve­rens­kom­mel­se om ti­di­ga­re­lägg­ning av med­fi­nan­sie­ring teck­nas mel­lan Tra­fik­ver­ket, Var­bergs kom­mun och Re­gi­on Hal­land. * *

I feb­ru­a­ri kom Var­bergs kom­mun, Tra­fik­ver­ket och Re­gi­on Hal­land över­ens om ett tilläggs­av­tal för Var­bergs­tun­neln. En­ligt av­ta­let kom­mer Var­bergs kom­mun nu be­ta­la 391 mil­jo­ner kro­nor. Re­gi­o­nen kom­mer i stäl­let att be­ta­la 283 mil­jo­ner. * Den 14 mars an­tog Var­bergs kom­mun­full­mäk­ti­ge de­talj­pla­ner­na.

2013. Re­ge­ring­en tillåt­lig­hets­be­slut för de­le­tap­pen ge­nom Varberg kom den 21 mars. *

Gransk­nings­hand­ling­ar­na för järn­vägs­pla­nen ställs ut. An­sö­kan om till­stånd för vat­ten­verk­sam­het läm­nas till mark- och mil­jö­dom­sto­len. Det står klart att tun­nel­byg­get kom­mer att bli en mil­jard kro­nor dy­ra­re än för­vän­tat, allt­så 3,9 mil­jar­der kro­nor i 2009 års kost­nads­lä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.