Ös­ter­går­den an­mäls på nytt

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FREDRIK LARSSON 010-471 53 67 fredrik.larsson@hn.se

Kom­mu­nal har an­mält äldre­bo­en­det Ös­ter­går­den till ar­bets­mil­jö­ver­ket. Var­bergs kom­mun, som är ar­bets­gi­va­re, har in­te ge­nom­fört fö­re­slag­na åt­gär­der, en­ligt fac­ket.

Kom­mu­nal har skic­kat in en ny an­mä­lan till ar­bets­mil­jö­ver­ket gäl­lan­de ar­bets­mil­jö­bris­ter på Var­bergs kom­muns äldre­bo­en­de Ös­ter­går­den. – Vi hin­ner in­te med allt som ska gö­ras, sä­ger en un­der­skö­ters­ka.

Ar­bets­gi­va­ren tog fram en plan på åt­gär­der som skul­le gö­ra ar­bets­mil­jön bätt­re för per­so­na­len på Ös­ter­går­den.

Fack­för­bun­det Kom­mu­nal fick be­ske­det att en del saker skul­le va­ra åt­gär­da­de till mit­ten av mars.

– Det fanns en plan på åt­gär­der som in­te full­följ­des till det da­tu­met som var sagt. Så då be­slu­ta­de vi oss för att skic­ka in en an­mä­lan till ar­bets­mil­jö­ver­ket, för att sa­ker­na för­hopp­nings­vis ska fal­la på plats, sä­ger Le­na Johansson, Kom­mu­nals ord­fö­ran­de i Varberg.

ANSVARIGA CHE­FER PÅ Ös­ter­går­den viss­te in­te om att den här an­mä­lan gick iväg. Hur är sam­talskli­ma­tet mel­lan fack och ar­bets­gi­va­re med tan­ke på att an­mä­lan skic­ka­des di­rekt till ar­bets­mil­jö­ver­ket?

– Vi har haft en di­a­log med ar­bets­gi­va­ren he­la ti­den, men när saker in­te fär­dig­ställs en­ligt plan så är det Kom­mu­nals möj­lig­het att skic­ka frå­gor vi­da­re till ar­bets­mil­jö­ver­ket.

– Nu får ar­bets­mil­jön prö­vas av ar­bets­mil­jö­ver­ket, sä­ger Le­na Johansson.

Fac­ket vill sä­ker­stäl­la natt­per­so­na­lens psy­kis­ka och or­ga­ni­sa­to­ris­ka ar­bets­mil­jö. Men även sche­ma och be­man­ning kopp­lat till vård­tyngd är strids­frå­gor.

Hal­lands Ny­he­ter har un­der det se­nas­te året rap­por­te­rat om be­man­ning­en på Ös­ter­går­den. Fy­ra un­der­skö­ters­kor tar hand om 80 gam­la på nat­ten.

DEN NYA UPP­DEL­NING­EN är så­dan att det sit­ter två un­der­skö­ters­kor på de­mens­av­del­ning­en och pas­sar varsin av­del­ning. Det vill sä­ga 16 per­so­ner var­de­ra.

Två un­der­skö­ters­kor skö­ter om 48 gam­la, för­de­la­de på tre vå­ning­ar. Det in­ne­bär att en av­del­ning all­tid är obe­man­nad un­der nat­ten.

– Det är in­te som che­fer­nas på­står att de gam­la so­ver på nat­ten. De gör in­te det, sä­ger en un­der­skö­ters­ka, som me­nar att det är ”fruk­tans­värt” på job­bet.

– Jag ha­de öns­kat att det va­rit en per­so­nal på var­je vå­ning. Det ha­de väl va­rit det ul­ti­ma­ta, ut­i­från hur Ös­ter­går­dens bygg­nad ser ut med fem vå­ning­ar, sä­ger Le­na Johansson, som un­der­stry­ker att om det ska bli möj­ligt måste det skju­tas till mer peng­ar till äldre­omsor­gen.

An­ne-christi­ne Gö­rans­son, till­för­ord­nad av­del­nings­chef för Var­bergs om­sorg, vill in­te ge någ­ra kom­men­ta­rer till den nya an­mä­lan till ar­bets­mil­jö­ver­ket.

– Vi har in­te fått nå­got till oss i pap­pers­form om det här, där­för vill jag in­te ut­ta­la mig.

Är be­man­ning­en på nat­ten håll­bar i läng­den?

– Ja, det är be­ho­vet som styr det.

Två un­der­skö­ters­kor, på 48 gam­la, på tre vå­ning­ar är allt­så håll­bart?

– Ja, vi gör den be­döm­ning­en ut­i­från per­so­ner­na som bor där, sä­ger An­ne-christi­ne Gö­rans­son.

”Det är in­te som che­fer­nas på­står att de gam­la so­ver på nat­ten. De gör in­te det”

UN­DER­SKÖ­TERS­KA på Ös­ter­går­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.